Nasza Top Woman in Real Estate

Mamy ogrom­ną przy­jem­ność podzie­lić się infor­ma­cją o nomi­na­cji naszej kole­żan­ki Agniesz­ki Ryl­skiej w kon­kur­sie Top Woman in Real Esta­te w kate­go­rii Acti­vi­ties for Gre­en Buil­ding.

W struk­tu­rze fir­my Agniesz­ka odpo­wia­da za reali­za­cję pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu oraz cer­ty­fi­ka­cję w sys­te­mie WELL Buil­ding Stan­dard dla róż­ne­go rodza­ju budyn­ków kuba­tu­ro­wych i powierzch­ni biu­ro­wych. Posia­da tytuł Com­mis­sio­ning Autho­ri­ty (CxA) i jest w trak­cie zdo­by­wa­nia upraw­nień WELL Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal. Ukoń­czy­ła, dotych­czas jedy­ne w Pol­sce, szko­le­nie WELL AP, pro­wa­dzo­ne przez cer­ty­fi­ko­wa­ne­go tre­ne­ra z IWBI Aca­de­my, któ­re w 2017 roku zosta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go.

Pra­co­wa­ła przy takich pro­jek­tach jak: Cen­trum Dys­try­bu­cyj­ne Lidl w Byd­gosz­czy, Cen­trum Dys­try­bu­cyj­ne Lidl w Będzi­nie, Gale­ria Pół­noc­na, budyn­ki biu­ro­we Atrium 1 i Atrium 2 oraz dla powierzch­ni biu­ro­wych: Hew­lett-Pac­kard, UBS we Wro­cła­wiu, HSBC w Kra­ko­wie, Cre­dit Suis­se i Skan­ska Pro­per­ty Poland w War­sza­wie.

Entu­zjast­ka eko­lo­gicz­ne­go podej­ścia zarów­no do życia, jak i budow­nic­twa. Człon­ki­ni Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ​.org) i gru­py Archi­Wo­men. W wol­nych chwi­lach zaan­ga­żo­wa­na w sto­wa­rzy­sze­nie War­szaw­ska Koope­ra­ty­wa Spo­żyw­cza.

Pra­ca w fir­mie Go4Energy wyso­ce roz­wi­nę­ła moją świa­do­mość eko­lo­gicz­ną i to zarów­no w obsza­rze zawo­do­wym, jak i pry­wat­nym. Zawsze hoł­do­wa­łam idei zdro­we­go odży­wia­na i upra­wia­nia aktyw­no­ści fizycz­nej, a teraz dodat­ko­wo dostrze­gam jak wie­le korzy­ści przy­no­si nam eko­lo­gicz­ne podej­ście w każ­dym aspek­cie życia. Jestem prze­ko­na­na, że zie­lo­ne budow­nic­two to nasza przy­szłość.” – mówi Agniesz­ka Ryl­ska.

W 2017 roku uczest­ni­czy­ła aktyw­nie w wie­lu kon­fe­ren­cjach bran­żo­wych: Biu­ra XXI wie­ku, Zarzą­dza­nie ener­gią w obiek­tach komer­cyj­nych, Festi­wal Archi­tek­tu­ry, DKBE 2017, Kon­gres REM. Wzię­ła też czyn­ny udział w pane­lu dys­ku­syj­nym Sil­ny prze­mysł potrze­bu­je dobrych pra­cow­ni­ków – stra­te­gie nowo­cze­sne­go śro­do­wi­ska pra­cy” pod­czas III Forum Prze­my­sło­we­go w Kar­pa­czu.

Aktu­al­nie pra­cu­je nas stwo­rze­niem usłu­gi kom­plek­so­we­go odbio­ru sys­te­mu BMS w budyn­kach wraz z bada­niem jako­ści powie­trza wewnętrz­ne­go i zwią­za­ne­go z tym kom­for­tu użyt­kow­ni­ka. Jest zaan­ga­żo­wa­na w popu­la­ry­za­cję cer­ty­fi­ka­cji WELL Buil­ding Stan­dard na pol­skim ryn­ku i pro­wa­dzi warsz­ta­ty z wymo­gów tego sys­te­mu oce­ny budyn­ków.

Na stro­nie kon­kur­su wła­śnie poja­wi­ła się shor­tli­sta wszyst­kich nomi­no­wa­nych, a fina­ło­wa gala odbę­dzie się 11 maja w Inter­Con­ti­nen­tal Hotel w War­sza­wie, gdzie ogło­szo­ne zosta­ną wyni­ki. O tytu­le Per­so­na­li­ty of the Year zde­cy­du­ją inter­nau­ci poprzez gło­so­wa­nie. Wszyst­kie Pań­stwa gło­sy bar­dzo mile widzia­ne. Zapra­sza­my!