Kolejny LEED AP w zespole

Uzy­ska­nie tytu­łu LEED Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal Inte­rior Design and Con­struc­tion (LEED AP ID+C) słu­ży udo­ku­men­to­wa­niu posia­da­nej wie­dzy w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji LEED dla wnętrz komer­cyj­nych, biu­ro­wych, hote­lo­wych oraz powierzch­ni reta­ilo­wych. Choć posia­da­nie akre­dy­to­wa­ne­go spe­cja­li­sty w zespo­le, nie jest wymo­giem w trak­cie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji, to jego obec­ność, wie­dza i bie­żą­ce wspar­cie pro­cen­tu­ją na każ­dym eta­pie pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji.

Dodat­ko­wym atu­tem zaan­ga­żo­wa­nia LEED AP ID+C jest moż­li­wość speł­nie­nia wymo­gu kre­dy­tu Inno­va­tion LEED Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal, a co za tym idzie uzy­ska­nie dodat­ko­we­go punk­tu.

Uzy­sku­jąc tytuł LEED AP ID+C Kata­rzy­na Mać­kie­wicz potwier­dzi­ła, iż posia­da wie­dzę w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji wnętrz komer­cyj­nych i może wspie­rać wszyst­kie stro­ny zaan­ga­żo­wa­ne w reali­za­cję pro­jek­tu w pro­ce­sie jego cer­ty­fi­ka­cji. To kolej­na oso­ba w Go4Energy z upraw­nie­nia­mi LEED AP, a fir­ma jest człon­kiem USGBC.

Wię­cej infor­ma­cji o cer­ty­fi­ka­cji LEED dostęp­ne jest tutaj: g4e​.pl/​n​a​s​z​e​-​u​s​l​u​g​i​/​c​e​r​t​y​f​i​k​a​t​-​l​e​ed/