Kobiecy potencjał w Go4Energy

Kobiety Go4Energy

Kobie­ty potra­fią roz­ma­wiać tak dłu­go aż znaj­dą przy­czy­nę i roz­wią­za­nie pro­ble­mu. Pod­czas gdy męż­czyź­ni chcą do wszyst­kie­go dojść samo­dziel­nie, nie pyta­jąc niko­go o dro­gę. Nawet jeśli to tyl­ko uogól­nie­nie, to wie­le mówi o podej­ściu do pra­cy każ­dej z płci.

Nie­ste­ty, nad­mier­ny per­fek­cjo­nizm i samo­kry­ty­cyzm, będą­ce dome­ną kobiet, spra­wia, że im samym czę­sto wyda­je się, że nie są jesz­cze dość dobrze przy­go­to­wa­ne do obję­cia roli kie­row­ni­czej. Nato­miast panów goto­wych na awans nigdy nie bra­ku­je. Na szczę­ście to się zmie­nia. Wg. rapor­tu Women in Busi­ness 2017, opra­co­wa­ne­go przez fir­mę Grant Thorn­ton, w Pol­sce już 40% osób zaj­mu­ją­cych kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska to kobie­ty.

W zespo­łach, gdzie pra­cu­ją przed­sta­wi­cie­le obu płci, łatwiej o dystans i per­spek­ty­wę, a co za tym idzie radze­nie sobie z pro­ble­ma­mi i reali­za­cję celów. Zespo­ły mie­sza­ne szyb­ciej zjed­nu­ją też sobie klien­tów, gdyż repre­zen­tu­ją natu­ral­nie zróż­ni­co­wa­ne śro­do­wi­sko pra­cy i potra­fią zro­zu­mieć potrze­by swo­ich kon­tra­hen­tów. Mimo to firm na świe­cie, któ­re zatrud­nia­ły­by po rów­no kobiet i męż­czyzn, wciąż jest nie­wie­le.

Jestem pierw­szą kobie­tą zatrud­nio­ną przez fir­mę Go4Energy, więc śmia­ło mogę powie­dzieć, że prze­tar­łam szla­ki. Dziś kie­ru­ję dzia­łem cer­ty­fi­ka­cji LEED. Two­rzy­my zgra­ny i zaan­ga­żo­wa­ny zespół, skła­da­ją­cy się zarów­no z kobiet, jak i męż­czyzn. Fir­ma zawsze umoż­li­wia­ła mi zacho­wa­nie balan­su mię­dzy życiem zawo­do­wym a oso­bi­stym. Sta­je się to szcze­gól­nie waż­ne w sytu­acji pro­ble­mów rodzin­nych czy zdro­wot­nych, któ­re prze­cież niko­go z nas nie omi­ja­ją.” – zazna­cza Aga­ta Mozer, Senior Pro­ject Mana­ger w Go4Energy.

Sta­no­wi­sko mena­dżer­skie obję­łam po dwóch latach pra­cy w fir­mie Go4Energy. Mia­łam moż­li­wość współ­two­rzyć zupeł­nie nowy dział i wdra­żać nową wów­czas usłu­gę com­mis­sio­nin­gu. Obec­nie mam zaszczyt reali­zo­wać zada­nia dla naj­waż­niej­szych obiek­tów komer­cyj­nych na tere­nie kra­ju. Fir­ma dała mi wie­le moż­li­wo­ści roz­wo­ju, m.in. ukoń­czy­łam pierw­sze w Pol­sce szko­le­nie na WELL AP i odpo­wia­dam za pro­ce­sy cer­ty­fi­ka­cji w sys­te­mie WELL Buil­ding Stan­dard.” – mówi Agniesz­ka Ryl­ska, Senior Pro­ject Mana­ger w Go4Energy.

Fir­ma Go4Energy jest moim pierw­szym miej­scem pra­cy po stu­diach. Od począt­ku czu­łam, że tu będę mogła roz­wi­jać skrzy­dła i reali­zo­wać moje zain­te­re­so­wa­nia. Obec­nie kie­ru­ję kil­ku­oso­bo­wym dzia­łem spe­cja­li­stycz­nych symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych, zło­żo­nym w 100% z kobiet. To dzię­ki ich cier­pli­wo­ści, sumien­no­ści i skru­pu­lat­no­ści uda­je nam się przy­go­to­wać na czas nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­ce zada­nia, a wszyst­ko to w dosko­na­łej atmos­fe­rze.” – opo­wia­da Mag­da­le­na Sadow­ska, Senior Pro­ject Mana­ger w Go4Energy.

Szef, któ­ry przy­po­mi­na o urlo­pie do wyko­rzy­sta­nia, to praw­dzi­wy skarb. Od począt­ku pra­cy w fir­mie Go4Energy jestem pod ogrom­nym wra­że­niem war­to­ści, któ­rym hoł­du­je fir­ma. Wynik finan­so­wy jest waż­ny, ale na pierw­szym miej­scu abso­lut­nie zawsze jest czło­wiek. Fir­ma bar­dzo chęt­nie włą­cza się w róż­ne­go rodza­ju akcje spo­łecz­ne. Wart pod­kre­śle­nia jest też ogrom­ny sza­cu­nek, jakim darzy się wszyst­kich pra­cow­ni­ków bez wzglę­du na zaj­mo­wa­ne przez nich sta­no­wi­sko.” – przed­sta­wia Kata­rzy­na Pody­ma, Sales & Mar­ke­ting Direc­tor w Go4Energy.

Mówią, że męż­czyzn awan­su­je się za poten­cjał, a kobie­ty za cięż­ką pra­cę. W Go4Energy wszy­scy bez wzglę­du na płeć mają napraw­dę rów­ne szan­se. Mimo, wyda­wa­ło­by się męskiej bran­ży, doce­nia­my ogrom­ny poten­cjał kobiet i od 10 lat to nam się spraw­dza. Bli­sko 50% pra­cow­ni­ków fir­my to płeć pięk­na, a spo­śród sied­miu dzia­łów ponad poło­wą z nich kie­ru­ją kobie­ty, osią­ga­jąc dosko­na­łe wyni­ki.” – pod­su­mo­wu­je Tomasz Augu­sty­niak, Part­ner Zarzą­dza­ją­cy w Go4Energy.

W 2018 roku przed­sta­wi­ciel­ki Go4Energy star­tu­ją w kon­kur­sie Top Woman in Real Esta­te” m. in. w kate­go­rii Acti­vi­ties for Gre­en Buil­ding, a fir­ma powal­czy o nagro­dę Pro-Women Com­pa­ny. Wię­cej infor­ma­cji o zespo­le fir­my Go4Energy dostęp­ne jest na stro­nie: www​.g4e​.pl/​o​-​n​a​s​/​n​a​s​z​-​z​e​s​p​ol/

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych kon­kur­sem Top Woman in Real Esta­te” zapra­sza­my nato­miast na stro­nę: www​.topwo​man​.pl, gdzie dostęp­ne są szcze­gó­ły doty­czą­ce tego przed­się­wzię­cia oraz kry­te­ria oce­ny dla każ­dej z kate­go­rii. Jest to wspól­na ini­cja­ty­wa lide­rów ryn­ku nieruchomości i klu­czo­wych orga­ni­za­cji bran­żo­wych takich jak Ladies First, WIREP czy OSWBZ. Ma on za zada­nie oce­nić rolę i kom­pe­ten­cje kobiet w sek­to­rze, a naj­lep­sze z nich nagro­dzić za osią­gnię­cia. Rozstrzygnięcie tego­rocz­nej edy­cji nastą­pi pod­czas uro­czy­stej Gali, któ­ra odbę­dzie się 11 maja 2018 r. w War­sza­wie.