Odkrywaj zalety commissioningu

Zwięk­szo­ny poziom świa­do­mo­ści i rosną­ce wyma­ga­nia użyt­kow­ni­ków spra­wi­ły, iż klu­czo­wym ele­men­tem, a nie­ste­ty dość czę­sto pomi­ja­nym przez oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w reali­za­cję pro­jek­tu w warun­kach pol­skich, sta­ła się faza użyt­ko­wa­nia obiek­tu. Zapew­nie­nie kom­for­tu użyt­kow­ni­ka poprzez prze­szko­le­nie obsłu­gi i prze­ka­za­nie per­so­ne­lo­wi zarzą­dza­ją­ce­mu budyn­kiem wie­dzy, doty­czą­cej sys­te­mów i insta­la­cji, zna­czą­co wspo­ma­ga osią­gnię­cie opty­mal­nych para­me­trów, odno­szą­cych się zarów­no do subiek­tyw­nych odczuć użyt­kow­ni­ków budyn­ku, jak i skut­ku­je wymier­ny­mi efek­ta­mi finan­so­wy­mi.

Błę­dy popeł­nio­ne na eta­pie pro­jek­to­wa­nia i budo­wy, nie­pra­wi­dło­wy sprzęt, źle wyre­gu­lo­wa­ne insta­la­cje oraz nie­pra­wi­dło­wa kon­ser­wa­cja wią­żą się z poważ­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi na eta­pie eks­plo­ata­cji. Ozna­cza to zwięk­szo­ne ryzy­ko awa­rii urzą­dzeń i sys­te­mów, złą jakość powie­trza w pomiesz­cze­niach, a w kon­se­kwen­cji obni­że­nie kom­for­tu użyt­kow­ni­ków, aż do nie­za­mie­rze­nie pod­wyż­szo­ne­go zuży­cia ener­gii i niskich wyni­ków w zakre­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ku. Co wię­cej, takie para­me­try jak odpo­wied­nia tem­pe­ra­tu­ra i wil­got­ność powie­trza w pomiesz­cze­niu okre­śla­ne są już obec­nie w umo­wach naj­mu, a ich nie­do­trzy­ma­nie może wią­zać się z finan­so­wy­mi kon­se­kwen­cja­mi dla Wynaj­mu­ją­ce­go.

Czę­sto pomi­ja­ną kwe­stią jest też roz­re­gu­lo­wa­nie sys­te­mu po okre­ślo­nym cza­sie od momen­tu roz­po­czę­cia eks­plo­ata­cji. Wyni­ka to z tego, że w momen­cie odda­wa­nia budyn­ku do użyt­ko­wa­nia, wszyst­kie sys­te­my są regu­lo­wa­ne jesz­cze dla puste­go obiek­tu. Wpro­wa­dza­nie się najem­ców o róż­nym pro­fi­lu dzia­łal­no­ści i cha­rak­te­rze użyt­ko­wa­nia powierzch­ni skut­ku­je nie­rów­no­mier­nym obcią­że­niem ener­ge­tycz­nym budyn­ku, co w kon­se­kwen­cji może pro­wa­dzić do nad­mier­ne­go obar­cze­nia pra­cą nie­któ­rych ukła­dów w budyn­ku i nie­do­trzy­ma­nia zakła­da­nych para­me­trów w innych jego czę­ściach.

Roz­wią­za­niem jest wdro­że­nie pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu, któ­ry ma na celu unik­nię­cie i wyeli­mi­no­wa­nie wymie­nio­nych pro­ble­mów i nie­zgod­no­ści. Com­mis­sio­ning obej­mu­je cało­ścio­wą wery­fi­ka­cję popraw­no­ści dzia­ła­nia insta­la­cji w budyn­ku, poczy­na­jąc od pro­ce­su pla­no­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia, poprzez etap budo­wy i odbio­rów, a na pro­ce­sie użyt­ko­wa­nia skoń­czyw­szy. Jest to jeden z klu­czo­wych pro­ce­sów, mają­cych na celu zapew­nie­nie pra­wi­dło­wej pra­cy sys­te­mów w połą­cze­niu z ich mak­sy­mal­ną wydaj­no­ścią, a jed­no­cze­śnie uzy­ska­nie mini­mal­nych, moż­li­wych kosz­tów eks­plo­ata­cyj­nych. Com­mis­sio­ning jest też wymo­giem wie­lo­kry­te­rial­nych sys­te­mów oce­ny budyn­ków, takich jak LEED, BREEAM, WELL Buil­ding Stan­dard, któ­re sta­no­wią potwier­dze­nie zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa. – mówi Agniesz­ka Ryl­ska odpo­wie­dzial­na za dział Com­mis­sio­nin­gu w fir­mie Go4Energy.

Korzyści z implementacji procesu Commissioningu w projekcie obejmują:

  • dokład­nie spre­cy­zo­wa­ne wyma­ga­nia Inwe­sto­ra i wytycz­nych do pro­jek­to­wa­nia
  • dodat­ko­we spraw­dze­nie pro­jek­tu wyko­naw­cze­go przez stro­nę trze­cią
  • potwier­dze­nie doku­men­ta­cji urządzeń/​elementów insta­la­cji, obję­tych pro­ce­sem nad­zo­ru, co do jej kom­plet­no­ści i zgod­no­ści z wyma­ga­nia­mi pro­jek­tu
  • wery­fi­ka­cja popraw­no­ści wyko­na­nia i regu­la­cji insta­la­cji, będą­cych pod nad­zo­rem pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu, tzw. pomia­ry kon­tro­l­ne
  • szko­le­nia obsłu­gi budyn­ku prze­pro­wa­dzo­ne wg. dokład­nych wytycz­nych oso­by nad­zo­ru­ją­cej
  • powtór­ne spraw­dze­nie w okre­sie eks­plo­ata­cji budyn­ku wszyst­kich sys­te­mów będą­cych pod nad­zo­rem, co pozwa­la nam zwe­ry­fi­ko­wać, czy budy­nek dzia­ła opty­mal­nie i zgod­nie z zało­że­nia­mi pro­jek­to­wy­mi po okre­ślo­nym cza­sie użyt­ko­wa­nia
  • zapew­nio­ny odbiór i spraw­dze­nie sys­te­mu BMS oraz auto­ma­ty­ki, gdzie wytycz­ne co do tych czyn­no­ści zosta­ły kom­plet­nie pomi­nię­te w pol­skich nor­mach, wyma­ga­niach i wytycz­nych.

Dowo­dem na to, że Com­mis­sio­ning prze­kła­da się na kon­kret­ne korzy­ści dla inwe­sto­ra jest sto­so­wa­nie go w nowo­pow­sta­ją­cych cen­trach dys­try­bu­cyj­nych LIDL, jak rów­nież we wszyst­kich biu­row­cach jed­ne­go z czo­ło­wych dewe­lo­pe­rów komer­cyj­nych Skan­ska Pro­per­ty Poland.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: g4e​.pl/​n​a​s​z​e​-​u​s​l​u​g​i​/​c​o​m​m​i​s​s​i​o​n​i​ng/