Dashboarding, czyli jak naprawdę funkcjonuje budynek

Nowy rok odkry­wa nowe moż­li­wo­ści, doty­czą­ce trans­pa­rent­no­ści funk­cjo­no­wa­nia obiek­tów wobec ich najem­ców i użyt­kow­ni­ków. W stycz­niu 2018 roku final­nie uru­cho­mio­ny został Dash­bo­ar­ding – sys­tem pre­zen­ta­cji danych, doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia budyn­ku biu­ro­we­go. Użyt­kow­ni­cy i goście Sile­sia Busi­ness Park C w Kato­wi­cach, za pomo­cą spe­cjal­ne­go ekra­nu w lob­by, mogą w łatwy spo­sób dowie­dzieć się m.in. jaki jest poziom zuży­cia mediów w ich miej­scu pra­cy, czy efek­tyw­nie korzy­sta­ją z budyn­ku czy też jakie udo­god­nie­nia dla pra­cow­ni­ków prze­wi­dzia­ne są w ramach kom­plek­su biu­ro­we­go.

Na ekra­nie umiesz­czo­nym w recep­cji pre­zen­to­wa­ne są klu­czo­we dane o bie­żą­cym sta­nie budyn­ku: poziom zuży­cia ener­gii i wody, pro­duk­cji chło­du, warun­ki zewnętrz­ne, jakość powie­trza, infor­ma­cje o najem­cach i cie­ka­wych akcjach, pro­wa­dzo­nych na tere­nie obiek­tu, łączą­cych spo­łecz­ność pra­cow­ni­ków Sile­sia Busi­ness Park. Dzię­ki temu każ­dy najem­ca ma moż­li­wość bliż­sze­go pozna­nia i lep­sze­go zro­zu­mie­nia swo­je­go śro­do­wi­ska pra­cy, a tak­że wzię­cia udzia­łu w róż­ne­go rodza­ju pro­jek­tach inte­gra­cyj­nych i warsz­ta­tach.

Przy­kła­dem jest ini­cja­ty­wa Obiad za 5km”, gdzie prze­je­cha­nie 5 km na rowe­rze przez pra­cow­ni­ka lub gościa ozna­cza jeden ufun­do­wa­ny obiad dla dzie­ci z lokal­nych szkół, obję­tych pomo­cą PAH Paja­cyk. Dzię­ki sys­te­mo­wi Dash­bo­ar­din­gu uczest­ni­cy tej akcji mogą na bie­żą­co śle­dzić wyni­ki rywa­li­za­cji firm, któ­re mają usy­tu­owa­ne swo­je biu­ra w kom­plek­sie Sile­sia Busi­ness Park.

W pane­lu zarząd­czym do Dash­bo­ar­din­gu moż­na decy­do­wać o kolej­no­ści i cza­sie wyświe­tla­nia się kolej­nych plansz. Dane o najem­cach i budyn­ku są w peł­ni edy­to­wal­ne, co ozna­cza, że moż­na doda­wać nowych najem­ców, przy­pi­sy­wać powierzch­nie, licz­bę osób. Moż­na rów­nież mody­fi­ko­wać wyświe­tla­ne na dole ekra­nu dobre rady”, doty­czą­ce np. oszczę­dza­nia ener­gii.

Pro­jekt Dash­bo­ar­din­gu jest wyni­kiem wspól­nej pra­cy fir­my dorad­czej Go4Energy, spe­cja­li­zu­ją­cej się m.in. w zarzą­dza­niu ener­gią oraz dewe­lo­pe­ra biu­ro­we­go Skan­ska Pro­per­ty Poland. Budyn­ki Sile­sia Busi­ness Park speł­nia­ją naj­wyż­sze stan­dar­dy jako­ści i bez­pie­czeń­stwa, ofe­ru­jąc najem­com m.in. nowo­cze­sne sys­te­my tele­tran­smi­syj­ne oraz sys­te­my kli­ma­ty­za­cji. Dash­bo­ar­ding nato­miast dzia­ła w opar­ciu o sys­tem BMS (Buil­ding Mana­ge­ment Sys­tem), któ­ry jest nie­zbęd­ny do korzy­sta­nia z usłu­gi Gre­enFM, moni­to­ru­ją­cej dzia­ła­nie budyn­ku i sta­no­wią­cej narzę­dzie do popra­wy jego funk­cjo­no­wa­nia.

Najważniejsze cechy Dashboardingu to:

  • Czy­tel­ny prze­kaz infor­ma­cji, doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia obiek­tu
  • Moż­li­wość wizu­ali­za­cji bie­żą­cej pra­cy budyn­ku
  • Dodat­ko­wa, atrak­cyj­na for­ma komu­ni­ka­cji z użyt­kow­ni­ka­mi
  • Moż­li­wość połą­cze­nia z dowol­nym pro­jek­tem, reali­zo­wa­nym na tere­nie obiek­tu
  • Pomoc w reali­za­cji wymo­gów cer­ty­fi­ka­tu LEED czy WELL Buil­ding Stan­dard
  • Moż­li­wość pod­łą­cze­nia do dowol­ne­go BMS

Od wdro­że­nia Dash­bo­ar­din­gu w Sile­sia Busi­ness Park C minął ponad mie­siąc, ale już teraz widzi­my duże zain­te­re­so­wa­nie użyt­kow­ni­ków pre­zen­to­wa­ny­mi infor­ma­cja­mi. To z naszej per­spek­ty­wy cie­ka­we roz­wią­za­nie, któ­re może­my wyko­rzy­stać do edu­ka­cji najem­ców oraz pod­no­sze­nia świa­do­mo­ści na temat wpły­wu ich zacho­wa­nia na poziom zuży­cia mediów, co bez­po­śred­nio prze­kła­da się na zmniej­sze­nie kosz­tów. W naj­bliż­szym cza­sie pla­nu­je­my uru­cho­mie­nie Dash­bo­ar­din­gów w kolej­nych budyn­kach biu­ro­wych.” – tłu­ma­czy Artur Wysoc­ki, koor­dy­na­tor ds. zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ścia­mi w Skan­ska Pro­per­ty Poland.

Na chwi­lę obec­ną nie ma żad­ne­go pro­ble­mu z doda­wa­niem nowych budyn­ków. Dash­bo­ar­ding nie jest w żaden spo­sób powią­za­ny z fir­mą dostar­cza­ją­cą BMS, czy­li nie­waż­ne, jakie urzą­dze­nia mamy w budyn­ku i tak wszę­dzie może­my wyświe­tlać infor­ma­cje w ten spo­sób. Waż­ne jest tyl­ko, aby­śmy mie­li udo­stęp­nio­ne dane poprzez usłu­gę Gre­enFM i aby ekran był zamon­to­wa­ny. Ponad­to, z pane­lu zarząd­cy w każ­dej chwi­li ist­nie­je moż­li­wość zmia­ny lub doda­nia zupeł­nie nowych infor­ma­cji. Roz­dziel­czość każ­dej plan­szy jest dosto­so­wa­na do roz­dziel­czo­ści zamon­to­wa­ne­go ekra­nu.” – przed­sta­wia Robert Iliń­ski, Gre­enFM Pro­ject Mana­ger w Go4Energy i współ­twór­ca kon­cep­cji Dash­bo­ar­din­gu.

Cie­ka­wą pro­po­zy­cją dla najem­ców jest też moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia ekra­nu na potrze­by mar­ke­tin­go­we. W ten spo­sób mogą oni komu­ni­ko­wać swój brand, pro­duk­ty, pro­wa­dzo­ne rekru­ta­cje czy komu­ni­ko­wać akcje spe­cjal­ne, skie­ro­wa­ne do wszyst­kich użyt­kow­ni­ków budyn­ku. Moż­li­wo­ści jest wie­le, a narzę­dzie jest na tyle ela­stycz­ne, że pozwa­la w dużym stop­niu dosto­so­wać się do potrzeb najem­ców oraz wła­ści­cie­la budyn­ku i wyświe­tlać dane w dowol­nej for­mie.” – pod­su­mo­wu­je Tomasz Augu­sty­niak, Part­ner Zarzą­dza­ją­cy Go4Energy.