Nowoczesny biurowiec w Nowym Centrum Łodzi

Cie­szy­my się, że zaufa­nie do Go4Energy rośnie, o czym świad­czą kolej­ne zle­ce­nia. W ostat­nim cza­sie nasze dzia­ła­nia doty­czy­ły np. obiek­tu Nowa Fabrycz­na, któ­re­go inwe­sto­rem jest Skan­ska Pro­per­ty Poland. Wyko­na­ne przez nas pra­ce obej­mo­wa­ły ana­li­zy kom­for­tu ter­micz­ne­go, plan M&V – plan olicz­ni­ko­wa­nia budyn­ku i wery­fi­ka­cji popraw­no­ści dzia­ła­nia insta­la­cji, mode­lo­wa­nie ener­ge­tycz­ne i wyko­na­nie Świa­dec­twa Cha­rak­te­ry­sty­ki Ener­ge­tycz­nej. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy też pro­ces com­mis­sio­nin­gu oraz cer­ty­fi­ka­cję w sys­te­mie EU Gre­en Buil­ding.

Wię­cej na: http://​g4e​.pl/​n​a​s​z​e​-​u​s​l​u​gi/

Biu­ro­wiec usy­tu­owa­ny jest w tzw. Nowym Cen­trum Łodzi, czy­li w pobli­żu dwor­ca Fabrycz­ne­go. Swo­je sie­dzi­by mają tu m.in. takie fir­my jak: Fujit­su, Whirl­po­ol, Cyber­com i McCor­mick. Budy­nek ma sie­dem kon­dy­gna­cji naziem­nych i dwie pod­ziem­ne, na naj­wyż­szych pię­trach znaj­du­ją się bal­ko­ny dla pra­cow­ni­ków, a zie­lo­ne patio sta­no­wi prze­strzeń ogól­no­do­stęp­ną. Pro­jekt ofe­ru­je najem­com 21 500 mkw. powierzch­ni biu­ro­wo-usłu­go­wej, gdzie doce­lo­wo może pra­co­wać ok. 2,5 tys. osób.

Nowa Fabrycz­na to budy­nek przy­ja­zny dla użyt­kow­ni­ków. Wpły­wa­ją na to roz­wią­za­nia korzyst­ne dla śro­do­wi­ska, zgod­ne ze stan­dar­dem cer­ty­fi­ka­cji LEED, takie jak oszczęd­ność wody i ener­gii, zwięk­szo­na ilość świe­że­go powie­trza i dostę­pu do świa­tła dzien­ne­go. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie pro­jek­tu: www​.nf​.byskan​ska​.pl