Inwestycja biurowa na 5

HIgh5ive

Fir­ma Go4Energy uczest­ni­czy w pro­jek­cie High5ive dewe­lo­pe­ra Skan­ska Pro­per­ty Poland.

Zespół budyn­ków biu­ro­wych High5ive powsta­je w Kra­ko­wie przy uli­cy Pawiej. Budyn­ki D i E sta­no­wią pierw­szy etap inwe­sty­cji, ofe­ru­jąc łącz­nie ponad 23 tysią­ce metrów kwa­dra­to­wych powierzch­ni naj­mu. Budyn­ki będą mieć po 6 kon­dy­gna­cji naziem­nych, z cze­go par­te­ry prze­zna­czo­ne zosta­ły na loka­le gastro­no­micz­ne i usłu­go­we, a wyż­sze kon­dy­gna­cje na loka­le biu­ro­we. Odda­nie do użyt­ku prze­wi­dzia­ne jest w I poło­wie 2018 roku.

Inwe­sty­cja High5ive to nie tyl­ko nowo­cze­sny obiekt, ale przede wszyst­kim miej­sce przy­ja­zne śro­do­wi­sku, zapro­jek­to­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów i tech­no­lo­gii. Kom­pleks budo­wa­ny jest zgod­nie z wymo­ga­mi zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa. Poza cer­ty­fi­ka­tem LEED na pozio­mie Gold, obiekt będzie ubie­gał się rów­nież o cer­ty­fi­kat Obiekt bez Barier”, co ozna­cza dosto­so­wa­nie do potrzeb nie­peł­no­spraw­nych, rodzi­ców z dzieć­mi, senio­rów oraz osób nie­po­słu­gu­ją­cych się języ­kiem pol­skim. Wię­cej o pro­jek­cie na stro­nie: high5i​ve​.pl

Dla budyn­ków D i E wyko­na­li­śmy już nastę­pu­ją­ce dzia­ła­nia:
• plan M&V – plan olicz­ni­ko­wa­nia budyn­ku i wery­fi­ka­cji popraw­no­ści dzia­ła­nia insta­la­cji
• ana­li­zę dostę­pu do wido­ku na zewnątrz
• mode­lo­wa­nie ener­ge­tycz­ne
• cer­ty­fi­ka­cję w sys­te­mie EU Gre­en Buil­ding.
Dodat­ko­wo, w przy­szłym roku zakoń­czy się pro­ces com­mis­sio­nin­gu.

Wię­cej naszych reali­za­cji znaj­du­je się tutaj: http://​g4e​.pl/​p​r​o​j​e​k​ty/ Zapra­sza­my do pro­fe­sjo­nal­nej kon­sul­ta­cji.