Podsumowanie roku na rynku zielonych certyfikatów

Zielone certyfikaty

Koniec roku sprzy­ja pod­su­mo­wa­niom i oce­nom tego, co uda­ło się doko­nać w mija­ją­cym roku. Na pol­skim ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści i budow­nic­twa na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je wzrost udzia­łu inwe­sto­rów w dąże­niu do two­rze­nia zdro­wych budyn­ków.

Z danych prze­ka­za­nych przez jed­nost­kę cer­ty­fi­ka­cyj­ną IWBI wyni­ka, że dla nowe­go sys­te­mu oce­ny budyn­ków WELL Buil­ding Stan­dard 2017 był bar­dzo uda­nym rokiem w Euro­pie. Duże zain­te­re­so­wa­nie cer­ty­fi­ka­tem zauwa­żo­no m. in. we Fran­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Hisz­pa­nii i Holan­dii, pod­kre­śla­jąc jed­no­cze­śnie jego szyb­ką eks­pan­sję w Pol­sce i Szwe­cji. Obec­nie na ryn­ku euro­pej­skim jest już sie­dem cer­ty­fi­ko­wa­nych pro­jek­tów i czte­ry wstęp­nie cer­ty­fi­ko­wa­ne, z cze­go pierw­sze zare­je­stro­wa­ne w tym roku pro­jek­ty znaj­du­ją się w Fin­lan­dii, w Niem­czech, na Węgrzech, we Wło­szech i wła­śnie w Pol­sce.

Łatwość, z jaką nowy cer­ty­fi­kat tra­fia do prze­ko­na­nia inwe­sto­rów, jest tyl­ko dowo­dem coraz więk­szej eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści nasze­go spo­łe­czeń­stwa i świa­dec­twem powszech­nej potrze­by wspie­ra­nia zdro­we­go życia użyt­kow­ni­ków powsta­ją­cych budyn­ków.

W 2017 roku bli­sko 100 budyn­ków w Pol­sce zosta­ło uzna­nych za wybu­do­wa­ne zgod­nie z zasa­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa i uzy­ska­ło cer­ty­fi­kat eko­lo­gicz­ny, z cze­go 96% pro­jek­tów było cer­ty­fi­ko­wa­ne nie­mal po rów­no w bry­tyj­skim sys­te­mie BREEAM i w ame­ry­kań­skim LEED, a pozo­sta­łe 4% w innych sys­te­mach, takich jak: pol­ski Gre­en Buil­ding Stan­dard, fran­cu­ski HQE i ame­ry­kań­ski WELL Buil­ding Stan­dard. Fir­ma Go4Energy pro­wa­dzi­ła pro­ce­sy cer­ty­fi­ka­cji, przy­go­to­wy­wa­ła ana­li­zy lub dostar­czy­ła usłu­gi com­mis­sio­nin­gu dla bli­sko 40% tych pro­jek­tów.

Cie­szą nas zarów­no sta­le powra­ca­ją­cy klien­ci, któ­rzy współ­pra­cu­ją z nami od lat, jak i Ci zupeł­nie nowi, któ­rzy dopie­ro mają oka­zję nas spraw­dzić. Wie­le zawdzię­cza­my też tym, któ­rzy jesz­cze naszy­mi klien­ta­mi nie zosta­li, ponie­waż to dzię­ki nim wie­le się o sobie dowia­du­je­my i mamy moty­wa­cję, by zmie­niać się na lep­sze.” – pod­kre­śla Tomasz Augu­sty­niak, Part­ner Zarzą­dza­ją­cy w Go4Energy.

Koniec roku to rów­nież dobry moment na zasta­no­wie­nie się nad cela­mi, któ­re sobie posta­wi­li­śmy, jak i wyzna­cze­nie nowych na kolej­ny rok. Roz­li­cza­my, co zyska­li­śmy w mija­ją­cym roku, co stra­ci­li­śmy, a tak­że co mogli­śmy zro­bić lepiej. Chciał­bym ser­decz­nie podzię­ko­wać pra­cow­ni­kom, klien­tom i kon­tra­hen­tom. To był dla nas bar­dzo pra­co­wi­ty i pod wie­lo­ma wzglę­da­mi wyjąt­ko­wy rok. Z pew­no­ścią nie był­by taki, gdy­by nie ludzie, któ­rzy two­rzą tę fir­mę oraz inwe­sto­rzy, któ­rzy sta­wia­ją na ener­go­osz­częd­ne i zrów­no­wa­żo­ne budow­nic­two. Nasza kon­se­kwen­cja, wytrwa­łość i zaan­ga­żo­wa­nie zaowo­co­wa­ły współ­pra­cą z naj­więk­szy­mi gra­cza­mi ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści: Skan­ska Pro­per­ty Poland, Ghe­lam­co Poland, Lidl Pol­ska, Skan­ska Resi­den­tial Deve­lo­pe­ment Poland, HB Reavis Poland, Cush­man & Wake­field, CBRE, Kni­ght Frank, Budi­mex, Hoch­tief, Panat­to­ni. Cie­szy­my się, że w 2018 roku będzie­my kon­ty­nu­ować tę waż­ną misję, obcho­dząc X-lecie dzia­łal­no­ści naszej fir­my.” – mówi Tomasz Augu­sty­niak, Part­ner Zarzą­dza­ją­cy w Go4Energy.

Cer­ty­fi­ka­ty eko­lo­gicz­ne są już stan­dar­dem w budyn­kach komer­cyj­nych, ale zysku­ją też coraz więk­szą popu­lar­ność w sek­to­rze miesz­ka­nio­wym. Bio­rąc pod uwa­gę fakt, że zarów­no dewe­lo­pe­rzy, jak i miesz­kań­cy przy­wią­zu­ją coraz więk­szą wagę do dba­ło­ści o śro­do­wi­sko i posza­no­wa­nia ener­gii, to jest to zupeł­nie natu­ral­ny kie­ru­nek. Na ryn­ku pol­skim swo­je inwe­sty­cje miesz­ka­nio­we cer­ty­fi­ku­ją już takie fir­my jak Skan­ska, Yare­al, Mura­pol, Bouy­gu­es Immo­bi­lier czy Vastint Pol­ska, z cze­go pierw­szy pro­ces cer­ty­fi­ka­cji w Pol­sce prze­pro­wa­dzi­ła w 2017 roku wła­śnie fir­ma Go4Energy dla Osie­dla Mic­kie­wi­cza” Skan­ska Resi­den­tial Deve­lop­ment Poland, uzy­sku­jąc cer­ty­fi­kat BREEM Inter­na­tio­nal New Con­struc­tion.

W tym roku wzię­li­śmy udział w pierw­szym w Pol­sce szko­le­niu na WELL Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ), posze­rza­jąc tym samym nasze umie­jęt­no­ści doty­czą­ce cer­ty­fi­ka­cji w sys­te­mie WELL Buil­ding Stan­dard. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy audy­ty ener­ge­tycz­ne przed­się­biorstw, bada­jąc oko­ło 1000 nie­ru­cho­mo­ści na tere­nie całe­go kra­ju. Po raz pierw­szy wzię­li­śmy też udział w pre­sti­żo­wym kon­kur­sie Euro­bu­ild Awards, zaj­mu­jąc zaszczyt­ne dru­gie miej­sce w kate­go­rii Gre­en Servi­ces Pro­vi­der of the Year.” – pre­zen­tu­je Kata­rzy­na Pody­ma, Sales & Mar­ke­ting Direc­tor w Go4Energy.

Fir­ma Go4Energy jest nie tyl­ko pre­kur­so­rem w kwe­stii cer­ty­fi­ka­cji inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wych, obiek­tów han­dlo­wych czy hote­li, ale też wspie­ra dewe­lo­pe­rów i zarząd­ców nie­ru­cho­mo­ści. Przy pomo­cy autor­skiej usłu­gi Gre­enFM prze­ba­da­ła zre­ali­zo­wa­ne inwe­sty­cje biu­ro­we Skan­ska Pro­per­ty Poland i potwier­dzi­ła zakła­da­ne w fazie pro­jek­to­wej oszczęd­no­ści zuży­cia ener­gii na pozio­mie 25%.

Wszyst­kim inwe­sto­rom prze­ka­zu­je­my życze­nia uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tów na naj­wyż­szych pozio­mach Excel­lent i Out­stan­ding w BREEAM oraz Pla­ti­num w WELL Buil­ding Stan­dard i w LEED, a użyt­kow­ni­kom zdro­wych budyn­ków życzy­my wszel­kiej pomyśl­no­ści.