Green2Day pod właściwym nadzorem

Na zle­ce­nie Skan­ska Pro­per­ty Poland fir­ma Go4Energy pro­wa­dzi nad­zór inwe­sty­cji Green2Day we Wro­cła­wiu zgod­nie z pro­ce­sem Fun­da­men­tal oraz Enhan­ced Com­mis­sio­ning w cer­ty­fi­ka­cji LEED Core and Shell.

Zaan­ga­żo­wa­nie Com­mis­sio­ning Autho­ri­ty (CxA) we wcze­snym sta­dium pro­jek­tu kon­cep­cyj­ne­go daje moż­li­wość odpo­wied­nio wcze­snej wery­fi­ka­cji, czy wszyst­kie sys­te­my zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne i wdro­żo­ne zgod­nie z wyma­ga­nia­mi Inwe­sto­ra.

Pro­ces Com­mis­sio­nin­gu nie tyl­ko umoż­li­wia zdo­by­cie dodat­ko­wych punk­tów (Enhan­ced Com­mis­sio­ning), ale jest też tak zwa­nym Pre­re­qu­isi­tem, czy­li punk­tem nie­zbęd­nym do speł­nie­nia przy sta­ra­niu się o uzy­ska­nie cer­ty­fi­ka­tu LEED.

Wię­cej infor­ma­cji o naszych usłu­gach dostęp­ne na stro­nie: g4e​.pl/​n​a​s​z​e​-​u​s​l​u​gi/

Green2Day to nowo­cze­sne bry­ły i towa­rzy­szą­ce im prze­strze­nie publicz­ne, któ­re two­rzą roz­po­zna­wal­ny znak aglo­me­ra­cji zorien­to­wa­nej na wyso­ką jakość życia. Pla­ce przed­wej­ścio­we, płyn­nie prze­cho­dzą­ce w nowy ciąg pie­szy nie­opo­dal nad­odrzań­skie­go bul­wa­ru, sta­ją się nowy­mi miej­sca­mi wro­cław­skie­go cen­trum. Biu­ro­wiec Green2Day będzie prze­strze­nią pra­cy dla ponad dwóch tysię­cy osób. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie pro­jek­tu: g2d​.byskan​ska​.com