III Forum Przemysłowe

Kie­run­ki odbu­do­wy i roz­wo­ju prze­my­słu w Euro­pie – pod takim hasłem trwać będzie od 8 do 10 grud­nia III Forum Prze­my­sło­we w Kar­pa­czu. Naj­waż­niej­si przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go i euro­pej­skie­go prze­my­słu wezmą udział w kil­ku­dzie­się­ciu deba­tach, sesjach ple­nar­nych, pre­zen­ta­cjach rapor­tów i blo­kach tema­tycz­nych.

Eks­per­ci z Go4Energy wezmą udział w nastę­pu­ją­cych pane­lach dys­ku­syj­nych:

Budyn­ki zero­ener­ge­tycz­ne – czy to moż­li­we? – 9 grud­nia 16:10 – 17:35

W dzi­siej­szym świe­cie to wła­śnie budyn­ki są naj­więk­szy­mi kon­su­men­ta­mi ener­gii – z danych sta­ty­stycz­nych wyni­ka, że zuży­wa­ją one ok. 40% jej świa­to­wej pro­duk­cji. Nato­miast zgod­nie z dyrek­ty­wą UE w spra­wie cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków, do dnia 31 grud­nia 2020 r. wszyst­kie nowe budyn­ki powin­ny być budyn­ka­mi o nie­mal zero­wym zuży­ciu ener­gii. Czy jest to moż­li­we do osią­gnię­cia? Za pomo­cą jakich tech­no­lo­gii?

Sil­ny prze­mysł potrze­bu­je dobrych pra­cow­ni­ków – stra­te­gie nowo­cze­sne­go śro­do­wi­ska pra­cy. – 9 grud­nia 14:35 – 16:00

W ostat­nich latach nowo­cze­sna gospo­dar­ka, cha­otycz­nie kapi­ta­li­stycz­na i nie­ustan­nie podą­ża­ją­ca za reduk­cją kosz­tów, prze­sta­ła dostrze­gać emo­cjo­nal­ne i byto­we potrze­by pra­cow­ni­ków. W rezul­ta­cie zani­ka zja­wi­sko pra­cy na całe życie”. Pra­cow­ni­cy szu­ka­ją innych dróg, zmie­nia­ją ścież­ki zawo­do­we. Coraz czę­ściej pada­ją rów­nież ofia­rą przed­wcze­sne­go wypa­le­nia, a nawet depre­sji. Prze­mysł jest jed­ną z tych gałę­zi gospo­dar­ki, któ­re są naj­bar­dziej nara­żo­ne na ten feno­men. Jak spra­wić by pra­ca w fabry­ce” była w XXI wie­ku dalej atrak­cyj­na dla ludzi?

Forum będzie oka­zją do sze­ro­kiej dys­ku­sji na temat klu­czo­wych pro­ble­mów prze­my­słu euro­pej­skie­go, takich jak: rein­du­stria­li­za­cja, gospo­dar­ka cyfro­wa, rewo­lu­cja elek­trycz­na w moto­ry­za­cji, poli­ty­ka kli­ma­tycz­na, bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne, nowo­cze­sne i tra­dy­cyj­ne gałę­zie prze­my­słu, ale rów­nież wszyst­kie­go, co doty­czy sze­ro­ko poję­te­go prze­my­słu cza­su wol­ne­go, a więc m.in. tury­sty­ki, kul­tu­ry, roz­ryw­ki.

W jaki spo­sób wpro­wa­dzać w życie ambit­ne pla­ny euro­pej­skiej poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej i ener­ge­tycz­nej? W jaki spo­sób wzmoc­nić kon­ku­ren­cyj­ność euro­pej­skie­go prze­my­słu? Jak wspie­rać rodzi­my kapi­tał i rodzin­ne fir­my? Jaki­mi roz­wią­za­nia­mi wspie­rać wdra­ża­nie inno­wa­cji w prze­my­śle? Jak naj­le­piej wyko­rzy­stać poten­cjał inte­lek­tu­al­ny Euro­py, w szcze­gól­no­ści państw tzw. Nowej Euro­py? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych waż­nych dla gospo­dar­ki pytań poszu­ki­wać będzie ponad 700 gości Forum, a wśród nich przed­sta­wi­cie­le naj­więk­szych kon­cer­nów prze­my­sło­wych, mini­stro­wie, par­la­men­ta­rzy­ści, eks­per­ci i eko­no­mi­ści z kra­jów Euro­py.

Forum Prze­my­sło­we orga­ni­zo­wa­ne jest po raz trze­ci w Kar­pa­czu. W 2016 r. wzię­ło w nim udział bli­sko 600 gości – repre­zen­tan­ci firm z branż: ener­ge­ty­ki, budow­nic­twa, gór­nic­twa i sek­to­ra wydo­byw­cze­go, moto­ry­za­cji, trans­por­tu, IT, che­mii, FMCG, far­ma­cji, ochro­ny śro­do­wi­ska, tury­sty­ki, a tak­że przed­sta­wi­cie­li admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i samo­rzą­do­wej, insty­tu­tów badaw­czych i think-than­ków oraz eks­per­tów i dzien­ni­ka­rzy z Pol­ski i zagra­ni­cy.

Orga­ni­za­to­rem Forum Prze­my­sło­we­go jest Fun­da­cja Insty­tut Stu­diów Wschod­nich, Gospo­da­rzem – Kar­pacz, a Part­ne­rem – Woje­wódz­two Dol­no­ślą­skie. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: www​.forum​-eko​no​micz​ne​.pl