Certyfikacja dla obiektu .big

Fir­ma Go4Energy prze­pro­wa­dzi kolej­ny pro­ces cer­ty­fi­ka­cji w sys­te­mie Gre­en Buil­ding Stan­dard. Tym razem o cer­ty­fi­kat ubie­gać się będzie obiekt biu­ro­wy o nie­ty­po­wej nazwie ".big", zlo­ka­li­zo­wa­ny u zbie­gu ulic Kape­lan­ka i gen. B. Zie­liń­skie­go w Kra­ko­wie, któ­re­go inwe­sto­rem jest Ghe­lam­co Poland.

War­to przy­po­mnieć, że Gre­en Buil­ding Stan­dard to jedy­ny pol­ski cer­ty­fi­kat, któ­ry uzy­skał ofi­cjal­ne popar­cie Mini­ster­stwa Śro­do­wi­ska. GBS został stwo­rzo­ny przez Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go. Pro­mu­je on wyso­ką jakość śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go przy posza­no­wa­niu idei racjo­nal­ne­go zuży­cia ener­gii. Kła­dzie też nacisk na edu­ka­cję użyt­kow­ni­ka poprzez infor­mo­wa­nie go o wszel­kich udo­god­nie­niach, wystę­pu­ją­cych w budyn­ku i naj­bliż­szym oto­cze­niu.

Główne obszary oceny w systemie GBS obejmują:

- kom­fort ciepl­ny

- jakość powie­trza

- kom­fort wizu­al­ny

- kom­fort aku­stycz­ny

- zuży­cie ener­gii

- ofe­ro­wa­ne udo­god­nie­nia

Korzyści z certyfikacji GBS:

- potwier­dze­nie reali­za­cji pro­jek­tu zgod­nie z naj­wyż­szy­mi stan­dar­da­mi

- zapew­nie­nie użyt­kow­ni­kom kom­plet­nej infor­ma­cji o dostęp­nych udo­god­nie­niach

- obni­że­nie kosz­tów eks­plo­ata­cyj­nych budyn­ku

- wyróż­nie­nie inwe­sty­cji spo­śród innych

- zwięk­sze­nie popy­tu wśród nabyw­ców i najem­ców

Pro­ce­so­wi cer­ty­fi­ka­cji GBS mogą być pod­da­wa­ne nowo­pow­sta­ją­ce obiek­ty. Nato­miast dla ist­nie­ją­cych budyn­ków opra­co­wa­ny został sys­tem Gre­en Buil­ding Stan­dard Achie­ved (GBSA). Ma on na celu wery­fi­ka­cję, za pomo­cą pomia­rów kon­tro­l­nych, wyni­ku uzy­ska­ne­go w ramach cer­ty­fi­ka­tu GBS. Pozwa­la spraw­dzić, czy pod­czas eks­plo­ata­cji utrzy­my­wa­ne są odpo­wied­nie warun­ki śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go.

GBS spo­tkał się już z dużym zain­te­re­so­wa­niem i uzna­niem inwe­sto­rów na ryn­ku pol­skim. Do tej pory sto­so­wa­ny był wyłącz­nie do cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków biu­ro­wych. W chwi­li obec­nej jed­nost­ka cer­ty­fi­ka­cyj­na OSWBZ opra­co­wu­je zało­że­nia dla inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wych.

Wię­cej o cer­ty­fi­ka­cji GBS na: g4e​.pl/​n​a​s​z​e​-​u​s​l​u​g​i​/​c​e​r​t​y​f​i​k​a​t​-​g​r​e​e​n​-​b​u​i​l​d​i​n​g​-​s​t​a​n​d​ard