Czy budynki biurowe rzeczywiście są zielone

Inży­nie­ro­wie Go4Energy pod­da­li ana­li­zie wybra­ne budyn­ki biu­ro­we Skan­ska Pro­per­ty Poland i oka­za­ło się, że to, co zakła­da­no w fazie pro­jek­to­wej i na eta­pie komer­cja­li­za­cji obiek­tów, ma rze­czy­wi­ste odzwier­cie­dle­nie w zre­ali­zo­wa­nych inwe­sty­cjach. Pla­no­wa­ne oszczęd­no­ści na pozio­mie mini­mum 25% zosta­ły potwier­dzo­ne w fazie eks­plo­ata­cji we wszyst­kich bada­nych budyn­kach.

Uzy­ska­nie tego wyni­ku było moż­li­we m.in. dzię­ki poli­ty­ce fir­my Skan­ska Pro­per­ty Poland, pole­ga­ją­cej na zbie­ra­niu danych ze zre­ali­zo­wa­nych budyn­ków i ich odpo­wied­niej inter­pre­ta­cji, edu­ka­cji najem­ców i dzia­łu tech­nicz­ne­go na eta­pie prze­ka­zy­wa­nia budyn­ku.

Byli­śmy wspól­nie bar­dzo cie­ka­wi, czy uda­ło się osią­gnąć zapla­no­wa­ne z eta­pu pro­jek­to­we­go oszczęd­no­ści ener­gii na pozio­mie min. 25%. Dzia­ła­nia pod­ję­te w celu spraw­dze­nia fak­tycz­ne­go sta­nu rze­czy trwa­ły kil­ka lat i obej­mo­wa­ły:

- opra­co­wa­nie meto­dy zbie­ra­nia danych, doty­czą­cych zuży­cia ener­gii

- inter­pre­ta­cja wyni­ków

- wska­zów­ki do usu­wa­nia uste­rek w sys­te­mach pomia­ro­wych oraz poka­za­nie obsza­rów do opty­ma­li­za­cji

- porów­na­nie uzy­ska­nych wyni­ków do tego, co zakła­da­no przy pro­jek­to­wa­niu i komer­cja­li­za­cji

- ana­li­za przy­czyn ewen­tu­al­nych roz­bież­no­ści w poro­zu­mie­niu z dzia­ła­mi tech­nicz­ny­mi

- opra­co­wa­nie meto­dy porów­ny­wa­nia budyn­ków

- uzy­ska­nie danych potwier­dza­ją­cych oszczęd­ność ener­gii po min. roku eks­plo­ata­cji.” – wymie­nia Tomasz Augu­sty­niak, Part­ner Zarzą­dza­ją­cy Go4Energy.

War­to pod­kre­ślić, że Skan­ska Pro­per­ty Poland szko­li zarów­no dzia­ły tech­nicz­ne przed prze­ję­ciem zarzą­dza­nia budyn­kiem, jak też i przy­szłych najem­ców. To rów­nież wpły­nę­ło na uzy­ska­nie tak dobrych wyni­ków, bo mimo że w więk­szo­ści wypad­ków dewe­lo­per nie jest już wła­ści­cie­lem budyn­ków, to i tak efekt oszczęd­no­ści ener­gii został wszę­dzie osią­gnię­ty.

Zało­żo­ne zosta­ło, że budyn­ki te będą zuży­wać o 25% mniej ener­gii w sto­sun­ku do budyn­ków refe­ren­cyj­nych. Aby zwe­ry­fi­ko­wać dotrzy­ma­nie tego pozio­mu oszczęd­no­ści na eta­pie eks­plo­ata­cji, inży­nie­ro­wie Go4Energy wyko­rzy­sta­li uni­kal­ną meto­dy­kę bada­nia, a model refe­ren­cyj­ny został przy­go­to­wa­ny na bazie wyma­gań z 2008 roku. Dane, nie­zbęd­ne do uzy­ska­nia ana­li­zy, zosta­ły pozy­ska­ne dzię­ki autor­skiej usłu­dze Gre­enFM, będą­cej wspar­ciem w pro­ce­sie zarzą­dza­nia ener­gią i reali­zo­wa­nej przez Go4Energy na wszyst­kich budyn­kach Skan­ska Pro­per­ty Poland.

Już wkrót­ce II edy­cja rapor­tu "Zuży­cie ener­gii w budyn­kach biu­ro­wych", stwo­rzo­ne­go przez zarząd­cę nie­ru­cho­mo­ści i fir­mę dorad­czą Cush­man & Wake­field, doświad­czo­ne­go dewe­lo­pe­ra budyn­ków biu­ro­wych – Skan­ska Pro­per­ty Poland oraz eks­per­ta w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji śro­do­wi­sko­wej – Go4Energy. Koor­dy­na­to­rem tego pro­jek­tu jest Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ), powsta­łe w 2014 roku z ini­cja­ty­wy firm z sek­to­ra nie­ru­cho­mo­ści, w któ­rych misję wpi­sa­ne jest wspie­ra­nie dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej w zakre­sie budow­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go i ener­go­osz­częd­ne­go w Pol­sce.

Z uwa­gi na to, że raport ma for­mu­łę otwar­tą, każ­dy inwe­stor może zgło­sić do bada­nia swo­ją nie­ru­cho­mość, a fir­my z bran­ży mogą stać się Part­ne­ra­mi tego przed­się­wzię­cia i tym samym zaist­nieć w rapor­cie. I edy­cja rapor­tu dostęp­na jest tutaj w języ­ku pol­skim i angiel­skim.