Sprawdzamy Nowy Rynek

Zespół inży­nie­rów z Go4Energy zaj­mu­je się reali­za­cją pro­ce­su Fun­da­men­tal and Enhan­ced Com­mis­sio­ning LEED CS dla I eta­pu inwe­sty­cji Nowy Rynek w Pozna­niu, któ­rej inwe­sto­rem jest Skan­ska Pro­per­ty Poland.

Com­mis­sio­ning pole­ga na spraw­dze­niu, czy wszyst­kie insta­la­cje w budyn­ku dzia­ła­ją zgod­nie z prze­zna­cze­niem, z wyma­ga­nia­mi inwe­sto­ra, a tak­że z wytycz­ny­mi do pro­jek­to­wa­nia.

Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su com­mis­sio­nin­gu daje moż­li­wość zdo­by­cia dodat­ko­wych punk­tów (Enhan­ced Com­mis­sio­ning) w cer­ty­fi­ka­cji LEED. Jed­no­cze­śnie jest też tak zwa­nym Pre­re­qu­isi­tem, czy­li punk­tem nie­zbęd­nym do speł­nie­nia przy sta­ra­niu się o cer­ty­fi­kat LEED dla budyn­ku.

Zapra­sza­my do pro­fe­sjo­nal­nej kon­sul­ta­cji: g4e​.pl/​n​a​s​z​e​-​u​s​l​u​g​i​/​c​o​m​m​i​s​s​i​o​n​i​ng/

Nowy Rynek będzie budo­wa­ny zgod­nie z naj­wyż­szy­mi stan­dar­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa. Pierw­szy etap pro­jek­tu będzie ubie­gał się o cer­ty­fi­kat Obiekt bez Barier”. Ozna­cza to, że będzie on dosto­so­wa­ny do potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, rodzi­ców z dzieć­mi, senio­rów oraz osób nie­po­słu­gu­ją­cych się języ­kiem pol­skim. Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie: skan​ska​.pl