Nominacja w konkursie Eurobuild Awards

Euro­bu­ild Awards jest jed­nym z naj­waż­niej­szych kon­kur­sów w bran­ży nie­ru­cho­mo­ści w Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej. Jeste­śmy dum­ni z nomi­na­cji do nagro­dy w kate­go­rii Gre­en Servi­ces Pro­vi­der of the Year.

W kon­kur­sie Euro­bu­ild Awards nagro­dy przy­zna­wa­ne są w czte­rech głów­nych kate­go­riach:

Nagro­dy najem­ców – W kate­go­rii nagród najem­ców zwy­cię­skie budyn­ki wybie­ra­ne są w ankie­cie najem­ców biur, cen­trów han­dlo­wych i maga­zy­nów na tere­nie całej Pol­ski.

Nagro­dy jury – W przy­pad­ku nagród jury indy­wi­du­al­ne jury zło­żo­ne z czo­ło­wych pro­fe­sjo­na­li­stów ryn­ko­wych wybie­ra zwy­cię­ski pro­jekt lub fir­mę w każ­dej kate­go­rii.

Nagro­dy popu­lar­no­ści – Zwy­cięz­cy Nagród Popu­lar­no­ści wybie­ra­ni są w dwóch eta­pach. W pierw­szym eta­pie człon­ko­wie jury wybie­ra­ją trzy naj­lep­sze pro­jek­ty, któ­re zosta­ną pod­da­ne gło­so­wa­niu w danej kate­go­rii. Osta­tecz­ne gło­so­wa­nie odby­wa się pod­czas gali i jest otwar­te dla wszyst­kich uczest­ni­ków.

Nagro­da za cało­kształt osią­gnięć – To jedy­na kate­go­ria, w któ­rej zwy­cięz­cę wybie­ra redak­cja maga­zy­nu Euro­bu­ild CEE. Ta pre­sti­żo­wa nagro­da przy­zna­wa­na jest oso­bie, któ­rej repu­ta­cja i sła­wa osią­gnę­ły naj­wyż­szy poziom na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści.

W gro­nie nomi­no­wa­nych znaj­du­ją się naj­bar­dziej zna­czą­ce fir­my i pro­jek­ty ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych. Ogło­sze­nie wyni­ków odbę­dzie się pod­czas uro­czy­stej gali w śro­dę 6 grud­nia 2017 w hote­lu Double­Tree by Hil­ton przy ul. Skal­ni­co­wej 21 w War­sza­wie.