Platynowy Maraton

Mamy zaszczyt poin­for­mo­wać, że budy­nek biu­ro­wy Mara­ton, powsta­ją­cy w cen­trum Pozna­nia, uzy­skał cer­ty­fi­kat LEED 2009 Core & Shell na naj­wyż­szym moż­li­wym do zdo­by­cia pozio­mie Pla­ti­num.

Inwe­sty­cja reali­zo­wa­na jest zgod­nie z ideą zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Cechu­je ją wyjąt­ko­wa dba­łość o funk­cjo­nal­ność i kom­fort użyt­kow­ni­ków, ory­gi­nal­ny wygląd oraz korzy­sta­nie z wie­lu przy­ja­znych śro­do­wi­sku roz­wią­zań.

Do najbardziej istotnych udogodnień należą:

- stre­fo­wa regu­la­cja tem­pe­ra­tu­ry – Powierzch­nie typu open spa­ce zosta­ną podzie­lo­ne na stre­fy, obej­mu­ją­ce kil­ka sta­no­wisk pra­cy. W każ­dej stre­fie będzie moż­na usta­wić dowol­ną tem­pe­ra­tu­rę.

- więk­sza ilość świe­że­go powie­trza – Insta­la­cja wen­ty­la­cji będzie wtła­czać do budyn­ku o 30% wię­cej świe­że­go powie­trza niż wyma­ga­ją tego prze­pi­sy, a dokład­nie 40m3/​h powie­trza na oso­bę. Spraw­dzo­no, że wła­śnie taka ilość tle­nu naj­le­piej sprzy­ja kon­cen­tra­cji i wydaj­no­ści pra­cy.

- wodo­osz­częd­na arma­tu­ra – Zasto­so­wa­ne w budyn­ku czuj­ni­ki bez­do­ty­ko­we, toa­le­ty zuży­wa­ją­ce o 30% mniej wody niż tra­dy­cyj­ne oraz urzą­dze­nia napo­wie­trza­ją­ce stru­mień pozwo­lą łatwo oszczę­dzać wodę.

Zasto­so­wa­nie naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów oraz uży­cie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, gwa­ran­tu­ją przy­szłym użyt­kow­ni­kom mak­sy­mal­ny kom­fort i oszczęd­no­ści w eks­plo­ata­cji budyn­ku. Wię­cej o pro­jek­cie: mara​ton​.byskan​ska​.com

Na zle­ce­nie Skan­ska Pro­per­ty Poland fir­ma Go4Energy wyko­na­ła dla tej inwe­sty­cji model ener­ge­tycz­ny oraz plan wery­fi­ka­cji i pomia­rów, a tak­że zre­ali­zo­wa­ła pro­ces com­mis­sio­nin­gu, pole­ga­ją­cy na spraw­dze­niu, czy wszyst­kie insta­la­cje w budyn­ku dzia­ła­ją zgod­nie z prze­zna­cze­niem, z wyma­ga­nia­mi inwe­sto­ra, a tak­że z wytycz­ny­mi do pro­jek­to­wa­nia. Go4Energy ma na swo­im kon­cie reali­za­cję usłu­gi com­mis­sio­nin­gu w ponad 50 pro­jek­tach o łącz­nej powierzch­ni ok. 1 mln m. Zapra­sza­my do pro­fe­sjo­nal­nej kon­sul­ta­cji: g4e​.pl/​o​-​n​as/