Szkolenie WELL AP

Fir­ma Go4Energy weź­mie udział w pierw­szym w Pol­sce szko­le­niu z sys­te­mu cer­ty­fi­ka­cji WELL Buil­ding Stan­dard, będą­cym przy­go­to­wa­niem do egza­mi­nu na WELL Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal. Orga­ni­za­to­rem szko­le­nia WELL AP jest Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ​.org).

WELL Buil­ding Stan­dard® to sys­tem oce­ny śro­do­wi­ska archi­tek­to­nicz­ne­go, łączą­cy naj­lep­sze prak­ty­ki w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia i budo­wy z dzia­ła­nia­mi na rzecz zdro­wia i dobre­go samo­po­czu­cia użyt­kow­ni­ków. WELL Buil­ding Stan­dard jest zwień­cze­niem prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych, reali­zo­wa­nych przez czo­ło­wych spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie medy­cy­ny, nauk ści­słych i zie­lo­ne­go” budow­nic­twa. Ogól­nym celem sys­te­mu WELL Buil­ding Stan­dard jest ochro­na i popra­wa sta­nu zdro­wia i dobre­go samo­po­czu­cia osób prze­by­wa­ją­cych w budyn­kach.

Dwu­dnio­wy kurs przy­go­to­wu­ją­cy do egza­mi­nu WELL AP sta­no­wi dro­bia­zgo­we i sku­tecz­ne podej­ście do nauki. Uję­te w nim tre­ści kła­dą nacisk na opa­no­wa­nie sys­te­mu WELL Buil­ding Stan­dard, sied­miu kon­cep­cji WELL, wszyst­kich 105 cech oraz ich wymo­gów, a tak­że pro­ce­du­ry cer­ty­fi­ka­cji WELL.

Kurs prze­zna­czo­ny jest dla pro­fe­sjo­na­li­stów, pra­gną­cych przy­stą­pić do egza­mi­nu WELL AP i dla wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych zgłę­bia­niem wie­dzy o sys­te­mie WELL Buil­ding Stan­dard.

Szko­le­nie odbę­dzie się 27 i 28 listo­pa­da 2017 r. w War­sza­wie i zosta­nie popro­wa­dzo­ne w języ­ku angiel­skim przez cer­ty­fi­ko­wa­ne­go tre­ne­ra z IWBI Aca­de­my. Wię­cej infor­ma­cji oraz moż­li­wość reje­stra­cji dostęp­na na stro­nie: www​.oswbz​.org/​s​z​k​o​l​e​n​i​a​-​w​e​ll/