Centrum Praskie Koneser

Mamy zaszczyt poin­for­mo­wać, że inwe­sty­cja Cen­trum Pra­skie Kone­ser otrzy­ma­ła cer­ty­fi­kat BREEAM New Con­struc­tion na pozio­mie Excel­lent. Fir­ma Go4Energy odpo­wia­da­ła za wyko­na­nie nastę­pu­ją­cych ana­liz dodat­ko­wych dla budyn­ków biu­ro­wych i usłu­go­wych obję­tych cer­ty­fi­ka­cją BREEAM NC 2013: Ene 1 – ana­li­za zuży­cia ener­gii, Ene 4 – ana­li­za odna­wial­nych i nisko­emi­syj­nych źró­deł ener­gii, Man 5 – ana­li­za kosz­tów cyklu życia (LCC), Mat 1 – ana­li­za zasto­so­wa­nych mate­ria­łów budow­la­nych.

Celem ana­li­zy Ene 1 jest stwo­rze­nie mode­lu kom­pu­te­ro­we­go budyn­ku, a na jego pod­sta­wie okre­śle­nie symu­la­cyj­ne­go zuży­cia ener­gii. Model budyn­ku jest two­rzo­ny dla okre­ślo­nej stre­fy kli­ma­tycz­nej wraz z uwzględ­nie­niem szcze­gó­ło­wych danych pogo­do­wych oraz w opar­ciu o dane pro­jek­to­we. Symu­la­cje ener­ge­tycz­ne prze­pro­wa­dza się meto­dą godzi­no­wą, a otrzy­ma­ne wyni­ki porów­nu­je się z tzw. budyn­kiem refe­ren­cyj­nym, stwo­rzo­nym na pod­sta­wie pol­skich prze­pi­sów. Dzię­ki temu moż­li­we sta­je się osza­co­wa­nie oszczęd­no­ści ener­ge­tycz­nych wyma­ga­nych przez kre­dyt Ene 1. Wyko­na­nie ana­li­zy ener­ge­tycz­nej Ene 1 pozwa­la na uzy­ska­nie do 15 kre­dy­tów w pro­ce­sie cer­ty­fi­ka­cji BREEAM.

Ana­li­za Ene 4 ma na celu popra­wę cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej budyn­ków poprzez zasto­so­wa­nie odna­wial­nych i nie­kon­wen­cjo­nal­nych źró­deł ener­gii. Wyko­rzy­sta­nie naj­no­wo­cze­śniej­szych dostęp­nych pro­gra­mów symu­la­cyj­nych pozwa­la okre­ślić zuży­cie ener­gii przez poszcze­gól­ne, moż­li­we do zasto­so­wa­nia tech­no­lo­gie. W ramach opra­co­wa­nia prze­pro­wa­dza się ana­li­zy zasto­so­wa­nia odna­wial­nych lub nisko­emi­syj­nych źró­deł ener­gii w budyn­ku zawie­ra­ją­ce:

-ana­li­zę wybo­ru moż­li­wych do zasto­so­wa­nia odna­wial­nych źró­deł ener­gii

-ana­li­zę eko­no­micz­ną, ener­ge­tycz­ną i eko­lo­gicz­ną dla wybra­nych odna­wial­nych źró­deł ener­gii oraz czas zwro­tu poszcze­gól­nych roz­wią­zań.

Ana­li­za Man 5 pozwa­la na opty­ma­li­za­cję i wybór naj­ko­rzyst­niej­szych kosz­to­wo roz­wią­zań w całym cyklu życia budyn­ku. Prze­kła­da się to rów­nież na uzy­ska­nie dodat­ko­wych punk­tów w cer­ty­fi­ka­cji BREEAM. W ramach opra­co­wa­nia wyko­ny­wa­na jest ana­li­za eko­no­micz­na w kosz­tach sta­łych i zdys­kon­to­wa­nych dla okre­su co naj­mniej 40 lat, a naj­le­piej 60 lat i obej­mu­je ona kosz­ty wystę­pu­ją­ce w trzech pod­sta­wo­wych fazach cyklu życia:

-budo­wa – kosz­ty inwe­sty­cyj­ne

-funk­cjo­no­wa­nie – kosz­ty ener­gii, sprzą­ta­nia, zarzą­dza­nia

-utrzy­ma­nie – kosz­ty napraw i wymian

Ana­li­zy LCC powin­ny obej­mo­wać przy­naj­mniej dwa z wymie­nio­nych ele­men­tów budyn­ku: obu­do­wa, sys­te­my, wykoń­cze­nie powierzch­ni wewnętrz­nych, prze­strzeń zewnętrz­na, szkie­let budyn­ku.

Ana­li­za Mat 1 to oce­na wpły­wu na śro­do­wi­sko mate­ria­łów uży­tych do wznie­sie­nia budyn­ku. Pod­le­ga jej cały cykl życia mate­ria­łów zasto­so­wa­nych w budyn­ku, począw­szy od eta­pu produkcji/​wydo­by­cia surow­ców budow­la­nych oraz ich trans­por­tu, przez użyt­ko­wa­nie i kon­ser­wa­cje, aż po wyko­rzy­sta­nie ener­gii, wody oraz uty­li­za­cję odpa­dów. Ana­li­za ta ma na celu zmniej­sze­nie szko­dli­we­go wpły­wu na śro­do­wi­sko i daje moż­li­wość uzy­ska­nia 6 punk­tów w pro­ce­sie cer­ty­fi­ka­cji BREEAM Inter­na­tio­nal 2013.

W pro­ce­sie cer­ty­fi­ka­cji wyso­ko oce­nio­na zosta­ła m.in. dosko­na­ła loka­li­za­cja w pobli­żu waż­nych węzłów komu­ni­ka­cyj­nych, infra­struk­tu­ra par­kin­go­wa i rowe­ro­wa oraz inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia pro­eko­lo­gicz­ne – pla­no­wa­nie zie­le­ni, moni­to­ring zuży­cia wody i ener­gii elek­trycz­nej. Gra­tu­lu­je­my!

Wię­cej infor­ma­cji o usłu­gach wyko­ny­wa­nych przez Go4Energy dostęp­ne na stro­nie: http://​g4e​.pl/​n​a​s​z​e​-​u​s​l​u​gi/