Lidl z certyfikatem LEED

Centrym Dystrybucyjne Lidl

Fir­ma Go4Energy mia­ła już oka­zję pro­wa­dzić cer­ty­fi­ka­cję dla róż­ne­go rodza­ju budyn­ków. Tym razem pra­co­wa­li­śmy nad uzy­ska­niem LEED 2009 for New Con­struc­tion dla Cen­trum Dys­try­bu­cyj­ne­go Lidl Pol­ska w Będzi­nie.

W tym pro­jek­cie byli­śmy rów­nież odpo­wie­dzial­ni za wspar­cie gene­ral­ne­go wyko­naw­cy – fir­my Budi­mex SA w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji LEED oraz prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su Fun­da­men­tal and Enhan­ced Com­mis­sio­ning. Wię­cej na: g4e​.pl/​n​a​s​z​e​-​u​s​l​u​gi/