Let’s get WELL- społeczności jako pojazdy globalnego zdrowia publicznego

W cią­gu ostat­niej deka­dy sys­te­my i nor­my w zakre­sie zie­lo­nych sys­te­mów oce­ny poczy­ni­ły znacz­ne postę­py w kie­run­ku prze­kształ­ce­nia tren­dów w budow­nic­twie, cze­go wyni­kiem jest dyna­micz­ne roz­sze­rze­nie świa­do­mych eko­lo­gicz­nie pla­nów budo­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia na całym świe­cie. Uru­cho­mio­ny pilo­ta­żo­wo WELL Com­mu­ni­ty Stan­dard to sys­tem oce­ny na szcze­blu lokal­nym, kon­cen­tru­ją­cy się wyłącz­nie na zdro­wiu i dobrym samo­po­czu­ciu okre­ślo­nej wspól­no­ty miesz­kań­ców czy użyt­kow­ni­ków budyn­ku. Jego celem jest usta­no­wie­nie nowe­go, glo­bal­ne­go wzor­ca dla zdro­wych spo­łecz­no­ści.

Wraz z wpro­wa­dze­niem stan­dar­du WELL Com­mu­ni­ty, jed­nost­ka cer­ty­fi­ka­cyj­na Inter­na­tio­nal Well Buil­ding Insti­tu­te (IWBI) chce zapo­cząt­ko­wać nową erę, sta­wia­jąc ludz­kie zdro­wie na cze­le dzia­łań wspól­no­to­wych w zakre­sie budo­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia. Jed­no­cze­śnie dostar­cza naj­no­wo­cze­śniej­szych wska­zó­wek w zakre­sie zacho­wa­nia zdro­wia i dobre­go samo­po­czu­cia na ska­lę dziel­ni­cy, wspie­ra­jąc tym samym naszą pla­ne­tę i ludzi.

To pierw­szy tego typu świa­to­wy stan­dard wspie­ra­nia zdro­wia i dobre­go samo­po­czu­cia poprzez zin­te­gro­wa­ne i pręż­nie funk­cjo­nu­ją­ce spo­łecz­no­ści. Nor­ma WELL Com­mu­ni­ty Stan­dard ma na celu oddzia­ły­wa­nie na oso­by nie tyl­ko w ścia­nach ich domu czy biu­ra, ale tak­że w prze­strze­niach ogól­no­do­stęp­nych, w któ­rych spę­dza­ją czas. Zaso­by w spo­łecz­no­ści WELL – natu­ral­ne, ludz­kie i tech­no­lo­gicz­ne – są sku­tecz­nie, spra­wie­dli­wie i odpo­wie­dzial­nie wyko­rzy­sty­wa­ne w celu zaspo­ko­je­nia obec­nych i przy­szłych potrzeb oraz prio­ry­te­tów.

Stan­dard WELL Com­mu­ni­ty skła­da się ze 110 aspek­tów w 10 kon­cep­cjach. Oso­by zazna­jo­mio­ne z nor­mą WELL Buil­ding Stan­dard zauwa­żą, że sie­dem kon­cep­cji zosta­ło roz­sze­rzo­nych na 10 ogól­nych kon­cep­cji: powie­trze, woda, odży­wia­nie, świa­tło, kon­dy­cja fizycz­na, tem­pe­ra­tu­ra, dźwięk, mate­ria­ły, umysł i spo­łecz­ność.

WELL Buil­ding Stan­dard oce­nia 100 cech, a 5 dodat­ko­wych to inno­wa­cje zapro­po­no­wa­ne przez apli­ku­ją­ce­go o cer­ty­fi­kat. Zmie­ni­ło się to z adden­dą z maja 2016r. Wcze­śniej IWBI poda­wa­ło 102 moż­li­we do uzy­ska­nia kre­dy­ty (włącz­nie z Inno­wa­cja­mi), a obec­nie jest ich 100 plus 5 dodat­ko­wych inno­wa­cji. Dodat­ko­wo, adden­da z maja 2016r. wyco­fa­ła cer­ty­fi­ka­cję Core and Shell Com­plian­ce, zastę­pu­jąc ją cer­ty­fi­ka­tem Core and Shell, w któ­rym osią­ga się poziom cer­ty­fi­ka­tu (Silver, Gold lub Pla­ti­num) tak jak w New and Exi­sting Buil­dings czy New and Exi­sting Inte­rior.

Infor­ma­cją istot­ną dla zain­te­re­so­wa­nych uzy­ska­niem cer­ty­fi­ka­cji WELL jest, że aby sko­rzy­stać z pre­fe­ren­cyj­nych cen nale­ży, zgod­nie z wymo­ga­mi IWBI, przed­sta­wić doku­men­ta­cję do recen­zji w prze­cią­gu dwóch lat od reje­stra­cji pro­jek­tu. Obni­żo­ne ceny mia­ły być począt­ko­wo utrzy­ma­ne tyl­ko do 30 czerw­ca 2017, ale IWBI infor­mu­je o prze­dłu­że­niu tej swe­go rodza­ju pro­mo­cji. Kosz­ty uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu WELL są liczo­ne indy­wi­du­al­nie dla każ­de­go pro­jek­tu, w zależ­no­ści od typu cer­ty­fi­ka­cji, o któ­rą sta­ra się inwe­stor oraz wiel­ko­ści zgła­sza­ne­go pro­jek­tu. Na stro­nie wel​l​cert​fi​ced​.com dostęp­ny jest kal­ku­la­tor do wyli­cze­nia kosz­tów jed­nost­ki cer­ty­fi­ku­ją­cej IWBI, nato­miast ana­li­zy i nie­zbęd­ne do przy­go­to­wa­nia doku­men­ty pod­le­ga­ją oddziel­nej wyce­nie przez Go4Energy.

Inwe­sto­rzy, posia­da­ją­cy już cer­ty­fi­kat WELL dla swo­ich pro­jek­tów, są zobli­go­wa­ni do pod­da­nia się pro­ce­so­wi recer­ty­fi­ka­cji mak­sy­mal­nie co trzy lata, celem wery­fi­ka­cji, czy inwe­sty­cja nadal speł­nia posta­wio­ne wymo­gi. Co wię­cej, pro­jekt może utrzy­mać, pod­wyż­szyć lub w naj­gor­szym przy­pad­ku stra­cić cer­ty­fi­kat (gdy nie apli­ku­je o recer­ty­fi­ka­cję lub nie będzie speł­niał wymo­gów WELL i nie popra­wi błę­dów).

Wię­cej infor­ma­cji o cer­ty­fi­ka­cji WELL dostęp­ne na stro­nie: www​.g4e​.pl/​n​a​s​z​e​-​u​s​l​u​g​i​/​c​e​r​t​y​f​i​k​a​c​ja/