Green Building Standard – certyfikat inny niż wszystkie!

Zarów­no inwe­sto­rzy, jak i użyt­kow­ni­cy budyn­ków zaczy­na­ją coraz lepiej rozu­mieć war­tość cer­ty­fi­ka­cji eko­lo­gicz­nych. Dla wła­ści­cie­la obiek­tu cer­ty­fi­kat to moż­li­wość wyróż­nie­nia swo­jej inwe­sty­cji spo­śród innych oraz pod­nie­sie­nia jej pre­sti­żu. Dla pro­jek­tan­ta i gene­ral­ne­go wyko­naw­cy sta­no­wi uła­twie­nie w pro­jek­to­wa­niu i zbu­do­wa­niu ener­go­osz­częd­ne­go budyn­ku. Nato­miast dla osób, któ­re sta­ją się użyt­kow­ni­ka­mi, jest to potwier­dze­nie, że obiekt powstał zgod­nie z naj­wyż­szy­mi nor­ma­mi, dzię­ki cze­mu będzie ener­go­osz­częd­ny, a życie w nim zdrow­sze i bar­dziej kom­for­to­we.

Gre­en Buil­ding Stan­dard to jedy­ny, cał­ko­wi­cie pol­ski cer­ty­fi­kat eko­lo­gicz­ny, któ­ry uzy­skał ofi­cjal­ne popar­cie Mini­ster­stwa Śro­do­wi­ska. Dzię­ki kon­cen­tra­cji swo­ich zało­żeń na moż­li­wo­ściach i ogra­ni­cze­niach zwią­za­nych z budow­nic­twem w Pol­sce, cer­ty­fi­kat odno­si się dokład­nie do tych uwa­run­ko­wań, któ­re mają istot­ne zna­cze­nie z punk­tu widze­nia użyt­kow­ni­ka. Oce­nie pod­le­ga­ją takie aspek­ty jak: kom­fort ciepl­ny, jakość powie­trza, kom­fort wizu­al­ny, kom­fort aku­stycz­ny, zuży­cie ener­gii oraz ofe­ro­wa­ne udo­god­nie­nia.

Doce­lo­wo, użyt­kow­ni­cy obiek­tów cer­ty­fi­ko­wa­nych w GBS będą infor­mo­wa­ni o wszel­kich znaj­du­ją­cych się w nich udo­god­nie­niach za pomo­cą tabli­czek z koda­mi QR, roz­miesz­czo­nych na tere­nie budyn­ku. Po zeska­no­wa­niu kodu QR użyt­kow­nik zosta­nie prze­nie­sio­ny na stro­nę www, zawie­ra­ją­cą szcze­gó­ło­we wska­zów­ki do tego, co ofe­ru­je budy­nek, w któ­rym się znaj­du­ją i jak naj­le­piej z tego korzy­stać.

Sys­tem cer­ty­fi­ka­cji GBS, oprócz walo­ru moty­wa­cyj­ne­go, to tak­że pro­pa­go­wa­nie idei popra­wy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i inwe­sto­wa­nia w nie­kon­wen­cjo­nal­ne źró­dła ener­gii. Zapew­niam o popar­ciu Mini­stra Śro­do­wi­ska dla powyż­szej ini­cja­ty­wy.” – poda­je Emi­lia Krup­kow­ska, Naczel­nik Wydzia­łu Pro­to­ko­lar­ne­go, w zastęp­stwie Dyrek­to­ra Biu­ra Mini­stra w Mini­ster­stwie Śro­do­wi­ska.

Ten wie­lo­kry­te­rial­ny sys­tem oce­ny budyn­ków został opra­co­wa­ny przez Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go. Cer­ty­fi­kat GBS dla budyn­ku, w któ­rym miesz­ka­my czy pra­cu­je­my, to dowód na to, że żyje­my w har­mo­nii z naj­bliż­szym oto­cze­niem, dba­jąc o śro­do­wi­sko natu­ral­ne i tym samym o wła­sne zdro­wie.” – mówi Kata­rzy­na Pody­ma, OSWBZ Pro­ject Mana­ger.

Wart uwa­gi jest rów­nież nowy sys­tem oce­ny ist­nie­ją­cych budyn­ków – GBSA, słu­żą­cy do wery­fi­ka­cji tego, co zosta­ło obie­ca­ne na eta­pie pro­jek­tu, a następ­nie budo­wy. Pozwa­la on spraw­dzić, czy pod­czas eks­plo­ata­cji utrzy­ma­ne są odpo­wied­nie para­me­try, co pozwa­la unik­nąć czę­sto spo­ty­ka­ne­go dzia­ła­nia oszczęd­no­ścio­we­go kosz­tem jako­ści śro­do­wi­ska pra­cy.” – pre­zen­tu­je Tomasz Augu­sty­niak, Pre­zes OSWBZ.

Pro­ces wery­fi­ka­cji doku­men­tów do przy­zna­nia cer­ty­fi­ka­tu GBS trwa 21 dni robo­czych, czy­li kró­cej w porów­na­niu do cza­su uzy­ska­nia innych, mię­dzy­na­ro­do­wych cer­ty­fi­ka­tów. Naj­niż­sze na ryn­ku są też kosz­ty zwią­za­ne z wyko­na­niem nie­zbęd­nych do tego ana­liz. Dodat­ko­wo, jed­nost­ka cer­ty­fi­ku­ją­ca OSWBZ​.org zde­cy­do­wa­ła o bez­płat­nej wery­fi­ka­cji wnio­sku do koń­ca 2017 roku. Inwe­stor pono­si jedy­nie opła­tę za zgło­sze­nie budyn­ku w wyso­ko­ści 1 500 zł net­to.

Cer­ty­fi­kat GBS dedy­ko­wa­ny jest bran­ży nie­ru­cho­mo­ści i budow­nic­twa w Pol­sce, kie­ru­jąc swo­ją pro­po­zy­cję zarów­no dla inwe­sty­cji komer­cyj­nych, jak i miesz­ka­nio­wych. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat dostęp­ne jest na stro­nach: g4e​.pl/​n​a​s​z​e​-​u​s​l​u​g​i​/​c​e​r​t​y​f​i​k​a​t​-​g​r​e​e​n​-​b​u​i​l​d​i​n​g​-​s​t​a​n​d​a​rd/ oraz www​.oswbz​.org

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne wzię­ciem udzia­łu w bez­płat­nym szko­le­niu, któ­re­go celem jest zro­zu­mie­nie klu­czo­wych ele­men­tów oraz mecha­ni­zmu dzia­ła­nia cer­ty­fi­ka­tu Gre­en Buil­ding Stan­dard, pro­szo­ne są o wysła­nie zgło­sze­nia na adres kontakt@​oswbz.​org naj­póź­niej do 15 paź­dzier­ni­ka 2017r. Szko­le­nie odbę­dzie się 25 paź­dzier­ni­ka 2017r. w War­sza­wie przy ul. Zło­tej 59.