Drużyna Go4Energy podjęła siatkarskie wyzwanie

3 sierp­nia br. spró­bo­wa­li­śmy swo­ich sił w VIII Cha­ry­ta­tyw­nym Tur­nie­ju Siat­ków­ki Pla­żo­wej Bran­ży Nie­ru­cho­mo­ści Komer­cyj­nych orga­ni­zo­wa­nym przez JLL. Pod­czas tej edy­cji w szran­ki sta­nę­ła rekor­do­wa licz­ba 48 dru­żyn, repre­zen­tu­ją­cych fir­my dorad­cze, dewe­lo­per­skie i praw­ni­cze.

Cho­ciaż tur­niej skie­ro­wa­ny jest do ama­to­rów, to poziom gry był na bar­dzo wyso­kim pozio­mie. Dru­ży­na Go4Energy doszła aż do jed­nej ósmej roz­gry­wek, a nasza fir­ma zosta­ła okrzyk­nię­ta przez pro­wa­dzą­ce­go naj­le­piej kibi­cu­ją­cą swo­im zawod­ni­kom. Cie­szy­my się, że po raz kolej­ny mogli­śmy wziąć udział w tak wyjąt­ko­wym wyda­rze­niu i wspie­rać szczyt­ny cel pomo­cy potrze­bu­ją­cym.

18_Go4Energy 394A8821