Branża nieruchomości na fali wakebordingu

W sobo­tę 2 wrze­śnia zapra­sza­my na zawo­dy Ama­tor­skiej Ligi Ryn­ku Nie­ru­cho­mo­ści Komer­cyj­nych Go4Wake. Każ­dy z bio­rą­cych udział w zawo­dach będzie zbie­rał punk­ty, któ­re wpły­ną na kla­sy­fi­ka­cję ogól­ną repre­zen­to­wa­nej przez sie­bie dru­ży­ny. Oce­nie pod­le­gać będą trud­ność i styl prze­jaz­du oraz tri­ki z wyko­rzy­sta­niem ramp. Ponad­to, wyróż­nio­ne zosta­ną naj­lep­sze prze­jaz­dy w kate­go­rii kobiet i męż­czyzn. Wrze­śnio­we spo­tka­nie będzie pod­su­mo­wa­niem trzech tego­rocz­nych szko­leń, w trak­cie któ­rych zawod­ni­cy zdo­by­wa­li umie­jęt­no­ści jaz­dy na wake­bor­dzie.

Impre­za Go4Wake łączy w sobie spor­to­wy cha­rak­ter, rodzin­ną atmos­fe­rę i szczyt­ny cel. Środ­ki zebra­ne z reje­stra­cji dru­żyn zosta­ły w cało­ści prze­zna­czo­ne na remont Przed­szko­la Tera­peu­tycz­ne­go Fun­da­cji SYNAPSIS przy ul. Sie­mień­skie­go 21 w War­sza­wie. W dniu zawo­dów uczest­ni­cy wraz z rodzi­na­mi będą mie­li wyjąt­ko­wą oka­zję zoba­czyć Insta­la­cję Sen­so­rycz­ną — Cube, któ­ra pomo­że zro­zu­mieć trud­no­ści, z jaki­mi na co dzień zma­ga­ją się oso­by z auty­zmem.

Tego­rocz­na edy­cja jest już czwar­tą z kolei. Patro­na­mi medial­ny­mi wyda­rze­nia są: Real Esta­te Mana­ger, e-biu­row­ce, Wake​Mag​.pl, Odna​wial​ni​.com​.pl, eplu​se​ko​lo​gia​.pl, Out​so​ur​cin​gand​mo​re​.pl, Out​so​ur​cin​Por​tal​.pl. Part­ne­rzy wyda­rze­nia to: OSWBZ, Wake­park Łomian­ki, Byk­Bar, Diet­map.

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy mają życze­nie przyj­rzeć się poka­zom! Udział dla obser­wa­to­rów jest bez­płat­ny.