Zrównoważone budownictwo wkracza na salony!

BREEAM

Przy wybo­rze miesz­ka­nia decy­du­ją­cy­mi czyn­ni­ka­mi są: cena, loka­li­za­cja i od nie­daw­na rów­nież cer­ty­fi­ka­cja eko­lo­gicz­na. Nabyw­cy chcą miesz­kać zdro­wo i poszu­ku­ją naj­wyż­szych stan­dar­dów, a eko­lo­gicz­ne budyn­ki im to zapew­nia­ją.

W Pol­sce pro­ce­so­wi cer­ty­fi­ka­cji pod­da­wa­ne są głów­nie budyn­ki komer­cyj­ne, jed­nak na ryn­ku miesz­ka­nio­wym poja­wia­ją się już pierw­sze tego typu inwe­sty­cje. Tutaj dobry­mi przy­kła­da­mi są Osie­dle Mic­kie­wi­cza, któ­re uzy­ska­ło już cer­ty­fi­kat BREEAM FINAL oraz Jaśmi­no­wy Moko­tów i Holm House, aktu­al­nie cer­ty­fi­ko­wa­ne w sys­te­mie BREEAM.

Holm House Mokotow

Holm House

Jaśminowy Mokotów

Jaśmi­no­wy Moko­tów

Użyt­kow­ni­cy budyn­ków z cer­ty­fi­ka­tem BREEAM mogą być pew­ni naj­wyż­szej jako­ści zasto­so­wa­nych w nich mate­ria­łów budow­la­nych, pocho­dzą­cych z legal­nych i lokal­nych źró­deł. Inwe­sty­cje te są przy­ja­zne śro­do­wi­sku, co wpły­wa korzyst­nie na kom­fort miesz­kań­ców i pozwa­la żyć w zgo­dzie z natu­rą. Niż­sze kosz­ty utrzy­ma­nia budyn­ku prze­kła­da­ją się nato­miast na oszczęd­no­ści w czyn­szu.