Czy należy obawiać się WELL-a?

Cer­ty­fi­kat WELL to w chwi­li obec­nej naj­bar­dziej nowa­tor­ski, ale też naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cy sys­tem oce­ny budyn­ków pod kątem ich wpły­wu na zdro­wie i samo­po­czu­cie ludzi. Od innych cer­ty­fi­ka­tów odróż­nia go bar­dzo duży nacisk na kom­fort użyt­kow­ni­ka. Klu­czo­we aspek­ty oce­nia­ne przez WELL mają ści­sły zwią­zek z tym, jak w danym budyn­ku czu­je się czło­wiek. Pod uwa­gę bie­rze się nastę­pu­ją­ce ele­men­ty śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go: powie­trze, wodę, żywie­nie, oświe­tle­nie, kon­dy­cję fizycz­ną, kom­fort oraz samo­po­czu­cie. Powyż­sze skład­ni­ki dzie­lą się na prze­szło 100 cech, któ­rych speł­nie­nie wpły­wa na osta­tecz­ny poziom oce­ny.

WELL spraw­dza, w jaki spo­sób czło­wiek obcu­je z natu­rą znaj­du­jąc się np. w budyn­ku biu­ro­wym. Zwra­ca się uwa­gę na wie­le nie­mie­rzal­nych aspek­tów, któ­re korzyst­nie wpły­wa­ją na efek­tyw­ność pra­cy i poziom zado­wo­le­nia użyt­kow­ni­ka. Nie­mę­czą­ce wzro­ku oświe­tle­nie, świe­że kwia­ty i owo­ce, foto­ta­pe­ty z pięk­ny­mi kra­jo­bra­za­mi czy tabe­le z war­to­ścia­mi odżyw­czy­mi na ścia­nach w kuch­ni to tyl­ko nie­któ­re z nich.

Go4Energy, jako pierw­sza fir­ma w Pol­sce, ofe­ru­je kom­plek­so­we wspar­cie i doradz­two dla Inwe­sto­rów oraz firm wyko­naw­czych w uzy­ska­niu cer­ty­fi­ka­cji WELL. W naszym zespo­le znaj­du­ją się oso­by posia­da­ją­ce wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa. Dzię­ki ich wie­dzy i zaan­ga­żo­wa­niu ofe­ro­wa­ne usłu­gi są dostar­cza­ne na naj­wyż­szym, moż­li­wym pozio­mie.” – zapew­nia Tomasz Augu­sty­niak, Part­ner Zarzą­dza­ją­cy Go4Energy.

W systemie WELL oceniane są następujące typy projektów:

-New and Exi­sting Buil­dings

-New and Exi­sting Inte­riors

-Core and Shell

W zależ­no­ści od uzy­ska­ne­go wyni­ku przez New and Exi­sting Buil­dings oraz New and Exi­sting Inte­riors czy Core and Shell moż­li­we jest uzy­ska­nie trzech pozio­mów oce­ny – Silver, Gold lub Pla­ti­num.

WELL został stwo­rzo­ny z myślą o uzu­peł­nie­niu oraz współ­dzia­ła­niu z sys­te­mem cer­ty­fi­ka­cji wie­lo­kry­te­rial­nej LEED. W związ­ku z powyż­szym jest on natu­ral­nym, kolej­nym kro­kiem w dąże­niu do dal­szej popra­wy jako­ści budyn­ków oraz prze­strze­ni pra­cy.

Nowo­cze­sne fir­my, wdra­ża­ją­ce naj­wyż­sze stan­dar­dy, chcą zapew­nić swo­im pra­cow­ni­kom zdro­we śro­do­wi­sko pra­cy. Cer­ty­fi­kat WELL pozwa­la im zyskać pew­ność, że dane biu­ro speł­nia te wymo­gi i przy­czy­ni się do więk­szej efek­tyw­no­ści osób w nim pra­cu­ją­cych.” – mówi Agniesz­ka Ryl­ska, WELL Pro­ject Mana­ger w fir­mie Go4Energy.

WELL został opra­co­wa­ny przez Inter­na­tio­nal Well Buil­ding Insti­tu­te. W Pol­sce jed­nym z pierw­szych obiek­tów, któ­re zosta­ną pod­da­ne cer­ty­fi­ka­cji WELL, będzie park biu­ro­wy Spark w War­sza­wie.