Aktywne zarządzanie nieruchomością

Deska roz­dziel­cza w samo­cho­dzie infor­mu­je kie­row­cę o para­me­trach i sta­nie pojaz­du. Pręd­kość, obro­ty sil­ni­ka, zuży­cie pali­wa, prze­je­cha­ny dystans są na bie­żą­co moni­to­ro­wa­ne. Wszyst­ko to przed ocza­mi kie­row­cy, któ­ry jeże­li coś jest nie w porząd­ku, może natych­miast zare­ago­wać. A gdy­by tak prze­nieść to roz­wią­za­nie do nowo­cze­snych biu­row­ców i zacząć moni­to­ro­wać je w cza­sie rze­czy­wi­stym? Teraz to moż­li­we dzię­ki nowej usłu­dze Gre­enFM, stwo­rzo­nej i wpro­wa­dzo­nej na rynek pol­ski przez fir­mę Go4Energy.

Gre­enFM to nowa­tor­ski sys­tem, pozwa­la­ją­cy na auto­ma­ty­za­cję zbie­ra­nia i ana­li­zo­wa­nia danych o zuży­ciu mediów w budyn­ku, bez wzglę­du na zasto­so­wa­ny sys­tem BMS (pro­to­kół komu­ni­ka­cyj­ny). Na pod­sta­wie uzy­ska­nych danych two­rzy się rapor­ty mie­sięcz­ne, w któ­rych pre­zen­to­wa­ne jest zuży­cie w każ­dym, kolej­nym dniu, z roz­bi­ciem na poszcze­gól­ne insta­la­cje. Pozwa­la to szyb­ko wykry­wać błę­dy w dzia­ła­niu sys­te­mów w danym budyn­ku. Rapor­ty pre­zen­tu­ją zarów­no zuży­cia mediów, jak i oszczęd­no­ści, wyni­ka­ją­ce z zasto­so­wa­nych, zie­lo­nych roz­wią­zań, takich jak: foto­wol­ta­ika, fre­eco­oling, odzysk wody sza­rej i desz­czo­wej. W pod­su­mo­wa­niu znaj­du­ją się uwa­gi, wska­zu­ją­ce pro­ble­my w dzia­ła­niu insta­la­cji i urzą­dzeń oraz wska­zów­ki, co nale­ża­ło­by uspraw­nić.

Infor­ma­cje te w peł­nej for­mie tra­fia­ją wyłącz­nie do zle­ce­nio­daw­cy, np. wła­ści­cie­la budyn­ku. Dodat­ko­wo przy­go­to­wa­na zosta­ła spe­cjal­na apli­ka­cja Dash­bo­ar­din­gu, przed­sta­wia­ją­ca w spo­sób przej­rzy­sty i przy­ja­zny dla użyt­kow­ni­ka klu­czo­we dane o bie­żą­cym sta­nie budyn­ku. Dzię­ki sta­łej ana­li­zie danych Panel zarząd­cy umoż­li­wia aktyw­ne zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ścią z dowol­ne­go miej­sca na świe­cie. Z kolei w pane­lu najem­cy szyb­ko moż­na doko­nać porów­na­nia w sto­sun­ku do pozo­sta­łych najem­ców lub do ana­lo­gicz­ne­go mie­sią­ca rok wcze­śniej. Łatwy w odczy­cie inter­fejs dosto­so­wa­ny jest do wyświe­tla­nia na urzą­dze­niach mobil­nych.

Dashboarding

Dash­bo­ar­ding umoż­li­wia też pre­zen­to­wa­nie wybra­nych para­me­trów budyn­ku na ekra­nie w holu wej­ścio­wym, co pozwa­la wszyst­kim użyt­kow­ni­kom wejść w pew­ne­go rodza­ju inte­rak­cje i lepiej zro­zu­mieć swo­je śro­do­wi­sko pra­cy.

- Plat­for­ma powsta­ła, by upro­ścić pro­ces infor­mo­wa­nia wła­ści­cie­li, zarząd­ców i najem­ców o sta­nie ich budyn­ku. Użyt­kow­ni­cy Dash­bo­ar­din­gu, łącząc się z Inter­ne­tem, mogą w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jak wyglą­da sytu­acja zuży­cia mediów oraz porów­nać ją z wyni­ka­mi z poprzed­nie­go mie­sią­ca. Dla peł­niej­sze­go obra­zu tego, co się dzie­je w budyn­ku, nasz zespół przy­go­to­wu­je comie­sięcz­ne rapor­ty, zawie­ra­ją­ce wnio­ski z eks­plo­ata­cji i reko­men­da­cje, doty­czą­ce opty­mal­ne­go użyt­ko­wa­nia.- mówi Tomasz Augu­sty­niak, Part­ner Zarzą­dza­ją­cy fir­my Go4Energy.

Kluczowe korzyści dla najemców i właścicieli budynków korzystających z platformy to:

-łatwy i szyb­ki dostęp do infor­ma­cji, doty­czą­cych zuży­cia mediów w budyn­ku

-moż­li­wość pre­cy­zyj­ne­go dopa­so­wa­nia sys­te­mów i urzą­dzeń do rze­czy­wi­stych warun­ków eks­plo­ata­cji, na pod­sta­wie danych z ana­li­zy Gre­enFM

-sta­ła kon­tro­la funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mów w budyn­kach, pozwa­la­ją­ca na wykry­cie nie­pra­wi­dło­wo­ści w ich dzia­ła­niu oraz umoż­li­wia­ją­ca opty­ma­li­za­cję zuży­cia ener­gii

-moż­li­wość pre­zen­to­wa­nia zgro­ma­dzo­nych infor­ma­cji z BMS i oszczęd­no­ści z odna­wial­nych źró­deł na moni­to­rach, np. w recep­cji w budyn­ku

-Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że zobra­zo­wa­nie jak budy­nek funk­cjo­nu­je i w jaki spo­sób może­my na nie­go wpły­wać, otwie­ra nowe moż­li­wo­ści dla efek­tyw­niej­sze­go nim zarzą­dza­nia i w kon­se­kwen­cji oszczę­dza­nia.– mówi Robert Iliń­ski, Gre­enFM Pro­ject Mana­ger w Go4Energy.

Gre­enFM jest dedy­ko­wa­ny wła­ści­cie­lom i zarząd­com funk­cjo­nu­ją­cych budyn­ków, by mogli na bie­żą­co ana­li­zo­wać pra­cę budyn­ku i szyb­ko reago­wać na poja­wia­ją­ce się uster­ki. Na chwi­lę obec­ną z usłu­gi Gre­enFM i apli­ka­cji Dash­bo­ar­din­gu korzy­sta dewe­lo­per Skan­ska Pro­per­ty Poland, zbie­ra­jąc dane o zuży­ciu mediów we wszyst­kich zre­ali­zo­wa­nych przez sie­bie inwe­sty­cjach komer­cyj­nych.