Business Garden Warszawa II z certyfikatem LEED Platinum

Business Garden Warszawa

Wspie­ra­jąc gene­ral­ne­go wyko­naw­cę HOCHTIEF Pol­ska S.A. w pro­ce­sie cer­ty­fi­ka­cji LEED dla kom­plek­su biu­ro­we­go Busi­ness Gar­den War­sza­wa II, mamy zaszczyt poin­for­mo­wać, że wszyst­kie budyn­ki uzy­ska­ły cer­ty­fi­kat LEED na naj­wyż­szym, moż­li­wym pozio­mie Pla­ti­num.

zdjęcie certyfikatów LEED

Kom­pleks Busi­ness Gar­den zlo­ka­li­zo­wa­ny jest przy ul. Żwir­ki i Wigu­ry w War­sza­wie. Jest to wyjąt­ko­wy park biz­ne­so­wy, wyróż­nia­ją­cy się wewnętrz­nym ogro­dem dostęp­nym dla pra­cow­ni­ków i miesz­kań­ców. Ponad­to wnę­trza poszcze­gól­nych budyn­ków ofe­ru­ją jasne prze­strze­nie i przy­ja­zną atmos­fe­rę.

Pod­czas pro­jek­to­wa­nia i budo­wy kom­plek­su Busi­ness Gar­den War­sza­wa zasto­so­wa­no naj­bar­dziej inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia dostęp­ne na ryn­ku. W tro­sce o śro­do­wi­sko natu­ral­ne wyko­rzy­sta­no ener­go­osz­częd­ne oświe­tle­nie z sys­te­mem ste­ro­wa­nia i czuj­ni­ka­mi ruchu, sys­tem gospo­da­ro­wa­nia wodą desz­czo­wą oraz wyso­ko­spraw­ny sys­tem wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji. Dodat­ko­wo, zadba­no o inte­re­su­ją­cą archi­tek­tu­rę kra­jo­bra­zu, taką jak: zie­lo­ne dachy, zbior­ni­ki wod­ne i tere­ny zie­lo­ne wokół budyn­ków.