Klienci szukają osiedli z "zielonym certyfikatem"- obejrzyj film

"Zie­lo­ny cer­ty­fi­kat" to swe­go rodza­ju gwa­ran­cja bez­pie­czeń­stwa, potwier­dza­ją­ca, że osie­dle speł­nia wyso­kie nor­my jako­ścio­we i eko­lo­gicz­ne. Fir­ma Skan­ska Resi­den­tial Deve­lop­ment Poland zde­cy­do­wa­ła się na cer­ty­fi­ka­cję swo­ich inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wych w sys­te­mie BREEAM, wybie­ra­jąc do obsłu­gi fir­mę Go4Energy.

Film z udzia­łem eks­per­tów poka­zu­je, dla­cze­go war­to wybrać eko miesz­ka­nie, na co zwra­cać uwa­gę i jakie korzy­ści przy­nie­sie to w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­su. "W ramach cer­ty­fi­ka­cji oce­nia­my kil­ka­dzie­siąt para­me­trów, mają­cych wpływ na inwe­sty­cję, m.in.: loka­li­za­cja, kom­fort dla miesz­kań­ców, izo­la­cje aku­stycz­na, izo­la­cja ter­micz­na czy jakość zasto­so­wa­nych mate­ria­łów budow­la­nych. Budyn­ki, któ­re otrzy­mu­ją cer­ty­fi­kat są budo­wa­ne w zgo­dzie z filo­zo­fią zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, wpi­sa­ną w poli­ty­kę UE. W prak­ty­ce ozna­cza to, że są bar­dziej przy­ja­zne śro­do­wi­sku i bar­dziej kom­for­to­we dla miesz­kań­ców." – opo­wia­da Piotr Mokrzań­ski, Senior Pro­ject Mana­ger Go4Energy, BREEAM Inter­na­tio­nal Asses­sor, w naj­now­szym fil­mie fir­my Skan­ska z serii "Dewe­lo­per radzi".

Pierw­szym pro­jek­tem miesz­ka­nio­wym w Pol­sce, któ­ry uzy­skał pre­sti­żo­wy cer­ty­fi­kat śro­do­wi­sko­wy BREEAM, jest I etap Osie­dla Mic­kie­wi­cza w War­sza­wie dewe­lo­pe­ra Skan­ska Resi­den­tial Deve­lop­ment Poland.