Wypełnianie obowiązków może być nagradzane

Cza­su na dopeł­nie­nie obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z usta­wy o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej jest coraz mniej. Przed­się­bior­stwa, któ­re zasto­su­ją roz­wią­za­nia suge­ro­wa­ne przez audyt ener­ge­tycz­ny mają szan­sę na dofi­nan­so­wa­nie z Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. Fir­my mogą uzy­skać wspar­cie finan­so­we pro­por­cjo­nal­ne do uzy­ska­nych oszczęd­no­ści ener­gii na reali­za­cje inwe­sty­cji zapro­po­no­wa­nych w audy­cie.

Audyt ener­ge­tycz­ny dostar­cza goto­wych roz­wią­zań wspie­ra­ją­cych roz­wój efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej przed­się­biorstw. Jego celem jest okre­śle­nie zuży­cia ener­gii przez nie­ru­cho­mo­ści, pro­ce­sy tech­no­lo­gicz­ne, środ­ki trans­por­tu, oraz wyzna­cze­nie poten­cjal­nych mody­fi­ka­cji słu­żą­cych reduk­cji zuży­cia ener­gii oraz kosz­tów eks­plo­ata­cji. Wyni­ki audy­tu pozwa­la­ją wła­ści­cie­lo­wi lub zarząd­cy na pod­ję­cie decy­zji o zasto­so­wa­niu w przed­się­bior­stwach tech­no­lo­gii efek­tyw­nych ener­ge­tycz­nie, na przy­kład poprzez prze­bu­do­wę lub wymia­nę na ener­go­osz­częd­ne urzą­dzeń i insta­la­cji tech­no­lo­gicz­nych, oświe­tle­nia, czy cią­gów trans­por­to­wych linii pro­duk­cyj­nych.

Prze­pro­wa­dze­nie audy­tu ener­ge­tycz­ne­go przed­się­biorstw to obo­wią­zek, któ­ry nakła­da usta­wa o ener­go­osz­częd­no­ści, obo­wią­zu­ją­ca od 1 paź­dzier­ni­ka 2016 roku. Za nie­prze­pro­wa­dze­nie audy­tu Urząd Regu­la­cji Ener­ge­ty­ki może nało­żyć karę w wyso­ko­ści do 5% rocz­ne­go obro­tu. Jed­nak te przed­się­bior­stwa, któ­re zde­cy­du­ją się na zasto­so­wa­nie pro­po­no­wa­nych moder­ni­za­cji zawar­tych w opra­co­wa­niach audy­to­wych, mogą liczyć na dofi­nan­so­wa­nie z Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. Tak było w przy­pad­ku dru­gie­go kon­kur­su pro­mu­ją­ce­go efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną i korzy­sta­nie z odna­wial­nych źró­deł ener­gii w przed­się­bior­stwach. Zgła­sza­ją­cy się do kon­kur­su mie­li moż­li­wość uzy­ska­nia wspar­cia finan­so­we­go: wyso­kość pre­mii inwe­sty­cyj­nej zależ­na była od final­nie uzy­ska­nej oszczęd­no­ści ener­gii, lecz nie wię­cej niż 5% do 15% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wal­nych. Nie­wy­klu­czo­ne, że wkrót­ce zosta­nie ogło­szo­ny kolej­ny kon­kurs, któ­ry będzie wspie­rał roz­wią­za­nia zwią­za­ne z odna­wial­ny­mi źró­dła­mi ener­gii.

Audyt ener­ge­tycz­ny na począt­ku wią­że się z kosz­ta­mi, ale ponie­sio­na inwe­sty­cja zwra­ca się w oszczęd­no­ściach, wyni­ka­ją­cych ze zmniej­szo­ne­go zuży­cia ener­gii.

Poprzez audyt ener­ge­tycz­ny przed­się­bior­cy otrzy­mu­ją obraz zuży­cia ener­gii w zarzą­dza­nych przez nich fir­mach oraz wska­za­ne zosta­ją obsza­ry pozwa­la­ją­ce na poten­cjal­ne oszczęd­no­ści. Zasto­so­wa­nie suge­ro­wa­nych w audy­cie roz­wią­zań może przy­nieść 10-pro­cen­to­wy spa­dek zuży­cia ener­gii a tym samym pro­por­cjo­nal­ne zmniej­sze­nie kosz­tów z nią zwią­za­nych.”– zauwa­ża Tomasz Augu­sty­niak, part­ner zarzą­dza­ją­cy Go4Energy, fir­my prze­pro­wa­dza­ją­cej audy­ty ener­ge­tycz­ne przed­się­biorstw. Ponad­to, w ramach tych samych dzia­łań, ulep­sza­ją­cych wyko­rzy­sta­nie innych źró­deł ener­gii, moż­na przy­czy­nić się do 20-pro­cen­to­wej reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w wyni­ku zmniej­szo­ne­go zuży­cia ener­gii przez to przed­się­bior­stwo.”