Praca na stanowisku LEED Consultant

LEED

Go4Energy poszu­ku­je oso­by na sta­no­wi­sko: LEED Con­sul­tant
Zakres obo­wiąz­ków:

– Współ­pra­ca z ase­so­rem LEED AP i pod­wy­ko­naw­ca­mi w zakre­sie wymo­gów cer­ty­fi­ka­tu

– Pro­wa­dze­nie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji LEED

– Współ­pra­ca z Gene­ral­nym Wyko­naw­cą w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji LEED

– Koor­dy­na­cja prze­pły­wu infor­ma­cji oraz gro­ma­dze­nie doku­men­ta­cji

– Two­rze­nie doku­men­ta­cji doty­czą­cej cer­ty­fi­ka­cji (w języ­ku angiel­skim)

– Spraw­dza­nie doku­men­ta­cji nie­zbęd­nej do cer­ty­fi­ka­cji (np. doty­czą­cej sys­te­mów w budyn­ku,
mate­ria­łów, itp.)

– Rapor­to­wa­nie na potrze­by cer­ty­fi­ka­tu LEED

– Przy­go­to­wy­wa­nie ofert
Kogo szu­ka­my – wyma­ga­nia:

– Zna­jo­mość pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków w sys­te­mie LEED

– Doświad­cze­nie w ramach pro­jek­tów ubie­ga­ją­cych się o cer­ty­fi­ka­cję LEED bądź chęć jego naby­cia

– Zna­jo­mość pro­ce­su inwe­sty­cyj­ne­go (w szcze­gól­no­ści pro­jek­to­we­go i wyko­naw­cze­go)

– Zna­jo­mość insta­la­cyj­nych sys­te­mów budyn­ko­wych, np. HVAC

– Bar­dzo dobra zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go w mowie i piśmie

– Obsłu­ga pro­gra­mów – Auto­CAD, pakiet Offi­ce

Ofe­ru­je­my:

– Pra­cę w przy­ja­znej atmos­fe­rze w biu­rze w cen­trum War­sza­wy

– Sze­ro­ki zakres obo­wiąz­ków dają­cy moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go

– Współ­pra­cę z naj­więk­szy­mi fir­ma­mi sek­to­ra budow­la­ne­go i nie­ru­cho­mo­ści

– Pra­cę przy reno­mo­wa­nych i pre­sti­żo­wych pro­jek­tach

– Atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie, pry­wat­ną opie­kę medycz­ną oraz Bene­fit Sys­tem

– Moż­li­wość posze­rze­nia wie­dzy w tema­cie zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa
Rekru­ta­cja:
Pro­si­my o prze­sła­nie CV na adres: rekrutacja@​g4e.​pl
CV aby mogły być roz­pa­try­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne przez nas powin­ny zawie­rać klau­zu­lę:
Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w ofer­cie pra­cy zgod­nie z Usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jed­no­li­ty Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.) dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji”.