Rusza IV edycja Go4Wake

Go4Wake

Go4Wake to ama­tor­ska liga wake­bo­ar­do­wa przy­go­to­wa­na z myślą o fir­mach z sek­to­ra nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych. Jej uczest­ni­cy będą mie­li moż­li­wość spraw­dze­nia swo­ich umie­jęt­no­ści w spo­rcie, któ­ry bar­dzo szyb­ko zysku­je rze­sze fanów na całym świe­cie.

Wake­bo­rad to poła­cze­nie jaz­dy na nar­tach wod­nych, snow­bo­ar­du i sur­fin­gu. Na zamknię­tym obiek­cie wod­nym wyciąg kie­ru­je uczest­ni­ka po wyty­czo­nej tra­sie. Odpo­wied­nia deska (wake­bo­ard) pozwa­la na wyko­ny­wa­nie mniej i bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych ewo­lu­cji.

Go4Wake

Do udzia­łu zapra­sza­my trzy­oso­bo­we zespo­ły repre­zen­tu­ją­ce zgło­szo­ne fir­my. Mając na uwa­dze zróż­ni­co­wa­ne umie­jęt­no­ści uczest­ni­ków zaczy­na­my od serii prak­tycz­nych szko­leń, któ­re wpro­wa­dzą Pań­stwa w ten sport. Pierw­sze szko­le­nie roz­po­czy­na się już 3 czerw­ca w Wake­park Łomian­ki. Kolej­ne odbę­dą się 22 lip­ca19 sierp­nia. Spraw­dzia­nem zdo­by­tych umie­jęt­no­ści będą zawo­dy, któ­re odbę­dą się 2 wrze­śnia 2017 roku. W fina­le punk­ta­cji będzie pod­le­gać styl i trud­ność prze­jaz­du oraz tri­ki z wyko­rzy­sta­niem ramp. Zsu­mo­wa­ne punk­ty zawod­ni­ków każ­dej z dru­żyn pozwo­lą wyło­nić naj­lep­szy zespół. Dodat­ko­wo prze­wi­dzia­ne są wyróż­nie­nia za naj­lep­sze prze­jaz­dy w kate­go­rii kobiet i męż­czyzn.

Tego­rocz­na edy­cja Go4Wake będzie wyjąt­ko­wa, ponie­waż spor­to­wej rywa­li­za­cji towa­rzy­szy cel cha­ry­ta­tyw­ny. Środ­ki pozy­ska­ne z reje­stra­cji dru­żyn zosta­ną prze­zna­czo­ne na remont Przed­szko­la Tera­peu­tycz­ne­go Fun­da­cji SYNAPSIS przy ul. Sie­mień­skie­go 21. W dniu zawo­dów uczest­ni­cy wraz z rodzi­na­mi będą mie­li wyjąt­ko­wą oka­zję zoba­czyć Insta­la­cję Sen­so­rycz­ną — Cube, któ­ra zabie­rze ich w mul­ti­me­dial­ną wypra­wę w świat osób z auty­zmem. Insta­la­cja zosta­ła przy­go­to­wa­na przez Fun­da­cje SYNAPSIS. Ponad­to odbę­dzie się licy­ta­cja przed­mio­tów z Pra­cow­ni Rze­czy Róż­nych SYNAPSIS.

W ramach impre­zy zapew­nia­my pły­wa­nie, sprzęt oraz instruk­to­ra.

Jak się zgło­sić?

Krok 1. – Wejdź na stro­nę www​.go4wa​ke​.pl

Krok 2. – W zakład­ce Reje­stra­cja potwierdź udział swo­jej dru­ży­ny korzy­sta­jąc z zamiesz­czo­ne­go na dole stro­ny for­mu­la­rza. Lista stwo­rzo­na na pod­sta­wie zgło­szeń, pozwo­li nam na zapla­no­wa­nie pły­wa­nia w dniu impre­zy.

Pro­si­my kapi­ta­nów o prze­sła­nie do nas logo­ty­pów firm – będzie­my chcie­li umie­ścić je na stro­nie go4wa​ke​.pl w zakład­ce Liga Go4Wake.

W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań, pro­si­my o kon­takt z biu­rem Go4Energy: biuro@​g4e.​pl

Do zoba­cze­nia!