Konferencja Biura XXI wieku 2017 już za nami

Kon­fe­ren­cja Biu­ra XXI wie­ku” zor­ga­ni­zo­wa­na przez Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go 16 maja 2017 roku w hote­lu Westin w War­sza­wie, była oka­zją do szcze­gó­ło­wej ana­li­zy naj­waż­niej­szych korzy­ści wyni­ka­ją­cych z wdro­że­nia nowo­cze­snych roz­wią­zań w budow­nic­twie.

Wyda­rze­nie zosta­ło otwar­te wystą­pie­niem pre­ze­sa sto­wa­rzy­sze­nia, Toma­sza Augu­sty­nia­ka. Po krót­kiej czę­ści ofi­cjal­nej roz­po­czę­ła się pre­zen­ta­cja na temat badań zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa na świe­cie, któ­rą przed­sta­wił gość spe­cjal­ny z Uni­wer­sy­te­tu Tech­nicz­ne­go w Danii – prof. dr inż. Paweł War­goc­ki eks­pert w dzie­dzi­nie badań nad kom­for­tem i jako­ścią śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go.

Konferencja

Pro­gram mery­to­rycz­ny kon­fe­ren­cji został przy­go­to­wa­ny z udzia­łem dewe­lo­pe­rów, zarząd­ców nie­ru­cho­mo­ści, praw­ni­ków oraz przed­sta­wi­cie­li śro­do­wisk aka­de­mic­kich, a punk­tem wyj­ścia do roz­mo­wy w ramach przy­go­to­wa­nych pane­li dys­ku­syj­nych była pre­zen­ta­cja rapor­tu Zuży­cie ener­gii w budyn­kach biu­ro­wych”[1]. Jak wyni­ka­ło z ana­li­zy zawar­tej w rapor­cie udział ener­gii elek­trycz­nej zuży­wa­nej przez najem­ców w bada­nych obiek­tach, w cał­ko­wi­tym bilan­sie ener­ge­tycz­nym budyn­ku wahał się od 14% do 65%. Zasto­so­wa­ne meto­dy obli­cze­nio­we pozwo­li­ły na wydzie­le­nie pro­fi­lu ener­ge­tycz­ne­go najem­cy z pro­fi­lu budyn­ku.

Konferencja Biura XXI wieku

W pierw­szej dys­ku­sji mode­ro­wa­nej przez Agniesz­kę Kali­now­ską-Soł­tys z APA Woj­cie­chow­ski Archi­tek­ci, wzię­li udział: Zuzan­na Pacior­kie­wicz, Part­ner w dzia­le Busi­ness Spa­ce Asset Servi­ces w fir­mie Cush­man & Wake­field, Artur Wysoc­ki ze Skan­ska Pro­pe­ty Poland oraz Piotr Bart­kie­wicz z Go4Energy. Uczest­ni­cy pane­lu oma­wia­li zagad­nie­nia zwią­za­ne z rosną­cą świa­do­mo­ścią najem­ców, dewe­lo­pe­rów i inwe­sto­rów na temat cer­ty­fi­ka­cji, moż­li­wo­ścią racjo­na­li­zo­wa­nia kosz­tów eks­plo­ata­cyj­nych budyn­ku oraz rolą użyt­kow­ni­ka budyn­ku.

Piotr Bartkiewicz

Wdro­że­nie zasad zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju wią­że się ze speł­nie­niem ocze­ki­wań użyt­kow­ni­ków przy posza­no­wa­niu ener­gii i śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. To wszyst­ko moż­na osią­gnąć przy współ­pra­cy inwe­sto­rów, pro­jek­tan­tów i dewe­lo­pe­rów, co sta­ra­li­śmy się poka­zać na tej kon­fe­ren­cji. – powie­dział Piotr Bart­kie­wicz, part­ner w fir­mie Go4energy.

[1] Raport Zuży­cie ener­gii w budyn­kach biu­ro­wych” do pobra­nia