Biura XXI wieku – II edycja konferencji tuż tuż

Już 16 maja 2017 r. w Hote­lu Westin w War­sza­wie, odbę­dzie się II edy­cja kon­fe­ren­cji Biu­ra XXI wie­ku, orga­ni­zo­wa­na przez Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go. Celem kon­fe­ren­cji jest okre­śle­nie czy inwe­sty­cja w zrów­no­wa­żo­ne roz­wią­za­nia przy­no­si wymier­ne korzy­ści eko­no­micz­ne na eta­pie eks­plo­ata­cji budyn­ku. Go4Energy jest part­ne­rem mery­to­rycz­nym wyda­rze­nia wraz z fir­ma­mi Cush­man & Wake­field i Skan­ska. Bazą do dys­ku­sji będzie raport Zuży­cie ener­gii w budyn­kach biu­ro­wych”[1].

W zapla­no­wa­nych trzech pane­lach dys­ku­syj­nych omó­wio­ne zosta­ną zagad­nie­nia zwią­za­ne z sze­ro­ko poję­ty­mi kosz­ta­mi eks­plo­ata­cyj­ny­mi w biu­row­cach, nowy­mi tren­da­mi w podej­ściu do powierzch­ni biu­ro­wych, kom­for­tem użyt­kow­ni­ków oraz ich ocze­ki­wań wobec biur. Wśród pane­li­stów będą: Piotr Bart­kie­wicz (Go4Energy), Jan Cie­śla (Buro­Hap­pold), Mar­cin Jusz­czyk (Drze­wiec­ki, Toma­szek & Wspól­ni­cy), Mar­cin Kło­sow­ski (Gre­en Water Solu­tion), Krzysz­tof Kogut (Real Esta­te Mana­ger), Wal­de­mar Olbryk (Skan­ska), Bar­tosz Jan­kow­ski (Rewi­tech), Paweł Ryszew­ski (Hal­ton), Agniesz­ka Kali­now­ska-Soł­tys (APA Woj­cie­chow­ski Archi­tek­ci), Arka­diusz Lewen­ko (Tri­lux Pol­ska), Kata­rzy­na Lip­ka (Cush­man & Wake­field), Zuzan­na Pacior­kie­wicz (Cush­man & Wake­field), Tomasz Pał­ka (Cave­rion), Bogusz Parzy­szek (Work­pla­ce Solu­tions), dr inż. Jerzy Sowa (Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska), Alek­san­der Szy­bil­ski (Cush­man & Wake­field).

Gościem spe­cjal­nym wyda­rze­nia będzie prof. dr hab. Paweł War­goc­ki z Uni­wer­sy­te­tu Tech­nicz­ne­go w Danii, spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie badań nad kom­for­tem i jako­ścią śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go.

Kon­fe­ren­cja Biu­ra XXI wie­ku będzie kolej­nym eta­pem na dro­dze wymia­ny doświad­czeń i poglą­dów doty­czą­cych przy­szło­ści budyn­ków biu­ro­wych w Pol­sce.

Jesz­cze jest szan­sa by wziąć udział w kon­fe­ren­cji. Zain­te­re­so­wa­ni mogą zare­je­stro­wać się na stro­nie http://​kon​fe​ren​cja​.oswbz​.org/​r​e​j​e​s​t​r​a​c​ja/. Przy zaku­pie jed­ne­go bile­tu i roz­wią­za­niu quizu dostęp­ne­go na stro­nie orga­ni­za­to­ra, moż­na zyskać dodat­ko­wą wej­ściów­kę.

[1] Raport Zuży­cie ener­gii w budyn­kach biu­ro­wych” do pobra­nia ze stro­ny: www​.g4e​.pl/​R​A​P​ORT