Proces Commissioningu gwarancją właściwego funkcjonowania budynku

Jak w nowym budyn­ku wyeli­mi­no­wać złą jakość powie­trza w pomiesz­cze­niach, awa­rie sprzę­tu, nie­po­trzeb­nie pod­wyż­szo­ne zuży­cie ener­gii i sła­be wyni­ki w zakre­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej? Spo­so­bem na te pro­ble­my moż­ne być odpo­wied­nio popro­wa­dzo­ny pro­ces Com­mis­sio­nin­gu.

Kie­dy reali­za­cja nowe­go budyn­ku pochła­nia nie­ba­ga­tel­ne środ­ki finan­so­we się­ga­ją­ce setek milio­nów zło­tych, nie ma w niej miej­sca na źle dzia­ła­ją­ce sys­te­my ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji. Dla­te­go, aby inwe­sty­cja jak naj­le­piej funk­cjo­no­wa­ła, war­to zain­we­sto­wać w Com­mis­sio­ning, czy­li usys­te­ma­ty­zo­wa­ny pro­ces, któ­ry pozwa­la upew­nić się, że wszyst­kie sys­te­my w peł­ni wyko­rzy­stu­ją swój poten­cjał i dzia­ła­ją zgod­nie ze swo­im prze­zna­cze­niem. Oprócz tego Com­mis­sio­ning przy­czy­nia się do oszczęd­no­ści, jak wyka­za­no to w rapor­cie The cost-effec­ti­ve­ness of com­mer­cial-buil­dings com­mis­sio­ning”[1]. Jed­no­ra­zo­wa inwe­sty­cja zwią­za­na z prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu, pozwa­la na wzrost o 22% oszczęd­no­ści zwią­za­nych z efek­tyw­no­ścią ener­ge­tycz­ną i eks­plo­ata­cją.

Zale­tą Com­mi­sio­nin­gu jest dokład­ne spraw­dze­nie nad­zo­ro­wa­nych sys­te­mów pod­czas każ­dej fazy budo­wy i w cza­sie eks­plo­ata­cji. Zakres wery­fi­ka­cji może być zróż­ni­co­wa­ny, zaczy­na­jąc od ana­liz poje­dyn­cze­go sys­te­mu, a nawet urzą­dze­nia, aż do kom­plek­so­we­go nad­zo­ru wszyst­kich insta­la­cji w budyn­ku. Nad peł­ną kon­tro­lą opty­ma­li­za­cji kosz­tów inwe­sty­cyj­nych i eks­plo­ata­cyj­nych czu­wa nie­za­leż­ny spe­cja­li­sta Com­mis­sio­ning Autho­ri­ty, współ­pra­cu­ją­cy z gene­ral­nym wyko­naw­cą i pro­jek­tan­ta­mi.

- Pro­ces Com­mis­sio­nin­gu, któ­ry jest wymo­giem mię­dzy­na­ro­do­wych sys­te­mów wie­lo­kry­te­rio­wej oce­ny budyn­ków takich jak LEED czy BREEAM, w Pol­sce zaczął być coraz sze­rzej prak­ty­ko­wa­ny. Powo­dem zwięk­sza­ją­cej się popu­la­ry­za­cji cer­ty­fi­ka­cji i Com­mis­sio­nin­gu, jest fakt, iż cer­ty­fi­ka­ty bra­ne są pod uwa­gę przez poten­cjal­nych nabyw­ców przy podej­mo­wa­niu decy­zji o zaku­pie nie­ru­cho­mo­ści. Budyn­ki posia­da­ją­ce wymie­nio­ne cer­ty­fi­ka­ty są uwa­ża­ne za bar­dziej atrak­cyj­ne przez inwe­sto­rów w sto­sun­ku do budyn­ków tej samej kla­sy, w podob­nej loka­li­za­cji, ale bez cer­ty­fi­ka­tów śro­do­wi­sko­wych. Poza tym tyl­ko budy­nek pra­wi­dło­wo funk­cjo­nu­ją­cy to budy­nek tań­szy na eta­pie użyt­ko­wa­nia oraz przy­ja­zny dla jego najem­ców. – zauwa­ża Agniesz­ka Ryl­ska, Com­mis­sio­ning Autho­ri­ty z fir­my Go4Energy.

Budy­nek two­rzo­ny jest dla ludzi i to oni maja naj­więk­szy wpływ na jego funk­cjo­no­wa­nie, dla­te­go, by unik­nąć nie­rów­no­mier­ne­go obcią­że­nia ener­ge­tycz­ne­go budyn­ku w cza­sie jego użyt­ko­wa­nia war­to wdro­żyć pro­ces Com­mis­sio­nin­gu. Wdro­że­nie tego pro­ce­su nada­je zin­te­gro­wa­ny cha­rak­ter dzia­ła­niom wszyst­kich sys­te­mów, wpły­wa na uzy­ska­ny kom­fort, wydaj­ność pra­cy oraz opty­ma­li­zu­je kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne. Pro­ces Com­mis­sio­nin­gu może zapew­nić, że nowe budyn­ki są dobrze zapro­jek­to­wa­ne, wyko­na­ne i przy­go­to­wa­ne do użyt­ko­wa­nia, a do tego speł­nia­ją wyma­ga­nia inwe­sto­ra.

[1] http://​evan​mills​.lbl​.gov/​p​u​b​s​/​p​d​f​/​c​x​-​c​o​s​t​s​-​b​e​n​e​f​i​t​s​.​pdf