Mieszkanie z certyfikatem – ulga dla kieszeni, zdrowie i komfort dla mieszkańców

Cena, loka­li­za­cja, metraż, licz­ba pokoi. To naj­waż­niej­sze kry­te­ria wybo­ru miesz­ka­nia dla więk­szo­ści Pola­ków. A co z tymi, któ­re mają wpływ na nasze zdro­wie i kom­fort użyt­ko­wa­nia? Co z jako­ścią wyko­na­nia, uży­ty­mi do budo­wy mate­ria­ła­mi czy kosz­ta­mi eks­plo­ata­cji? Zamiast szu­kać odpo­wie­dzi na tak wie­le pytań, lepiej zain­te­re­so­wać się miesz­ka­niem z cer­ty­fi­ka­tem!

Cer­ty­fi­ka­cja to gwa­ran­cja speł­nia­nia kon­kret­nych, norm i wytycz­nych, któ­re w kon­se­kwen­cji skut­ku­ją lep­szym pro­duk­tem lub usłu­gą. W Pol­sce o cer­ty­fi­ka­cji mogli­śmy sły­szeć w odnie­sie­niu do ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych, ale od ubie­głe­go roku zaczę­to wyko­rzy­sty­wać w oce­nie inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wych. Czym, więc te inwe­sty­cje róż­nią się od pozo­sta­łych?

Naj­pro­ściej będzie to przed­sta­wić na stan­dar­dach kon­kret­ne­go cer­ty­fi­ka­tu. Popu­lar­ny w Euro­pie BREEAM, czy­li wie­lo­kry­te­rio­wy sys­tem oce­ny jako­ści budyn­ków, okre­śla nor­my i ana­li­zu­je budy­nek pod wzglę­dem zrów­no­wa­żo­ne­go pro­jek­to­wa­nia, budo­wa­nia i eks­plo­ata­cji. Co to wła­ści­wie ozna­cza? W oce­nie budyn­ku pod­da­ne­go cer­ty­fi­ka­cji BREEAM bra­ne pod uwa­gę są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty:

-zasto­so­wa­ne mate­ria­ły budow­la­ne,

-jakość śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go,

-efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na,

-zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją budyn­ku,

-gospo­dar­ka wod­na i odpa­da­mi,

-dostęp­ność środ­ków trans­por­tu miej­skie­go.

BREEAM infografika

Jakie są zatem korzy­ści miesz­ka­nia w cer­ty­fi­ko­wa­nym budyn­ku?

- Po pierw­sze nie trze­ba oba­wiać się, że w takiej inwe­sty­cji wystą­pią wady wyni­ka­ją­ce z niskiej jako­ści mate­ria­łów. Cer­ty­fi­kat BREEAM przy­zna­wa­ny jest tyl­ko tym inwe­sty­cjom, któ­re korzy­sta­ją z mate­ria­łów naj­wyż­szej jako­ści, przy­ja­znych śro­do­wi­sku i pocho­dzą­cych z legal­nych źró­deł. – mówi Tomasz Augu­sty­niak, pre­zes fir­my Go4Energy prze­pro­wa­dza­ją­cej pro­ces cer­ty­fi­ka­cji. Po dru­gie, gwa­ran­cja jako­ści mate­ria­łów to tak­że zapew­nie­nie, że przy budo­wie zasto­so­wa­no pro­duk­ty bez­piecz­ne dla zdro­wia, z odpo­wied­ni­mi cer­ty­fi­ka­ta­mi i od zwe­ry­fi­ko­wa­nych dostaw­ców. Po trze­cie, wyso­ka jakość mate­ria­łów to w kon­se­kwen­cji mniej wyda­nych pie­nię­dzy na napra­wy, remon­ty i eks­plo­ata­cję budyn­ku.

W cer­ty­fi­ko­wa­nych obiek­tach wyko­rzy­stu­je się wie­le pro­eko­lo­gicz­nych i wydaj­nych roz­wią­zań, choć­by takich jak zasto­so­wa­nie czuj­ni­ków cza­so­wych i zmierz­chu, wraz z ener­go­osz­częd­nym oświe­tle­niem w czę­ściach wspól­nych. To pro­wa­dzi do oszczęd­no­ści ener­gii i umoż­li­wia gene­ro­wa­nie oszczęd­no­ści w kosz­tach utrzy­ma­nia czę­ści wspól­nych na pozio­mie oko­ło 10%.

Ponad­to zasto­so­wa­nie trwa­łych, ter­mo­izo­lu­ją­cych mate­ria­łów budow­la­nych oprócz wyż­sze­go kom­for­tu ter­micz­ne­go, przy­czy­nia się do obni­że­nia rachun­ków za ogrze­wa­nie i dosta­wy cie­pła zimą.

Sys­tem cer­ty­fi­ka­cji BREEAM w swo­jej oce­nie uwzględ­nia naj­bliż­sze oto­cze­nie budyn­ku. W pro­jek­to­wa­niu obsza­ru zie­lo­ne­go zacho­wu­je się sta­ro­drzew i dba się o bio­róż­no­rod­ność. Nowo posa­dzo­ne gatun­ki roślin dobie­ra­ne są tak, by zacho­wać naj­wyż­szą war­tość eko­lo­gicz­ną. Spraw­dza­na jest tak­że infra­struk­tu­ra wokół budyn­ku: ścież­ki i sto­ja­ki rowe­ro­we, chod­ni­ki o odpo­wied­niej sze­ro­ko­ści oraz jego przy­sto­so­wa­nie do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych czy dostę­pu do środ­ków trans­por­tu miej­skie­go. Te wszyst­kie dzia­ła­nia mają na celu stwo­rze­nie kom­for­to­wych i przy­ja­znych warun­ków miesz­kań­com cer­ty­fi­ko­wa­ne­go obiek­tu.

Kie­dy mamy do wybo­ru wie­le inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wych cza­sa­mi trud­no nam zade­cy­do­wać, któ­ra jest lep­sza lub któ­ra będzie speł­nia­ła nasze ocze­ki­wa­nia w per­spek­ty­wie wie­lu lat użyt­ko­wa­nia. Cer­ty­fi­ka­cja pozwa­la nam przy­jąć za pew­nik, że budy­nek nią obję­ty powsta­nie z mate­ria­łów wyso­kiej jako­ści, będzie bez­piecz­ny, przy­ja­zny śro­do­wi­sku, a przede wszyst­kim kom­for­to­wy dla swo­ich miesz­kań­ców – a na tym powin­no zale­żeć nam naj­bar­dziej.