Zapraszamy na konferencję Biura XXI wieku

Go4Energy w imie­niu Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go ma przy­jem­ność zapro­sić do udzia­łu w kon­fe­ren­cji Biu­ra XXI wie­ku, któ­ra odbę­dzie się 16 maja 2017 r. w War­sza­wie.

Dru­ga edy­cja kon­fe­ren­cji będzie przede wszyst­kim oka­zją do prze­dys­ku­to­wa­nia inno­wa­cyj­ne­go rapor­tuZuży­cie ener­gii w budyn­kach biu­ro­wych”, przy­go­to­wa­ne­go przez trzech part­ne­rów Cush­man & Wake­field, Go4EnergySkan­ska. W trak­cie spo­tka­nia przed­sta­wio­na zosta­nie uni­ka­to­wa meto­dy­ka zasto­so­wa­na w bada­niu, wnio­ski oraz korzy­ści, jakie nie­sie ze sobą przy­stą­pie­nie do kolej­nej edy­cji bada­nia.

Ponad­to, w dwóch towa­rzy­szą­cych pane­lach zosta­ną omó­wio­ne zagad­nie­nia zwią­za­ne z sze­ro­ko poję­ty­mi kosz­ta­mi eks­plo­ata­cyj­ny­mi w biu­row­cach oraz nowy­mi tren­da­mi w podej­ściu do powierzch­ni biu­ro­wych. Szcze­gól­ną uwa­gę poświę­ca­jąc kom­for­to­wi użyt­kow­ni­ków oraz ich ocze­ki­wa­niom.

Szcze­gó­ło­wy plan kon­fe­ren­cji, lista pre­le­gen­tów oraz cen­nik dostęp­ne na stro­nie:

www​.kon​fe​ren​cja​.oswbz​.org