Powstał nowatorski raport Zużycie energii w budynkach biurowych” firm Skanska, Go4Energy i Cushman & Wakefield

Budyn­ki odpo­wia­da­ją za ponad 40% zuży­cia ener­gii w Euro­pie, a nie­mal 75% z nich cha­rak­te­ry­zu­je się niską efek­tyw­no­ścią ener­ge­tycz­ną. W związ­ku z tym, coraz więk­szą wagę przy­wią­zu­je się do uzy­ska­nia zie­lo­nych cer­ty­fi­ka­tów zarów­no dla ist­nie­ją­cych, jak i nowo budo­wa­nych obiek­tów. Ich efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na oce­nia­na jest na pod­sta­wie mode­lo­wa­nia i symu­la­cji ener­ge­tycz­nej. Jak dotąd nie było jed­nak ana­li­zy poka­zu­ją­cej rze­czy­wi­ste zuży­cie ener­gii budyn­ku: jaki wpływ na jej wyso­kość mają zasto­so­wa­ne inno­wa­cyj­ne sys­te­my, odpo­wied­nie zarzą­dza­nie, spe­cy­fi­ka i ocze­ki­wa­ny kom­fort najem­cy. Powyż­sze kwe­stie zosta­ły szcze­gó­ło­wo przed­sta­wio­ne w pierw­szym w Euro­pie rapor­cie ana­li­zu­ją­cym budyn­ki biu­ro­we w Pol­sce, opra­co­wa­nym przez trzech part­ne­rów – Skan­ska, Go4Energy i Cush­man & Wake­field.

Raport Zuży­cie ener­gii w budyn­kach biu­ro­wych” to efekt współ­pra­cy spe­cja­li­stów z trzech dzie­dzin: doświad­czo­ne­go dewe­lo­pe­ra budyn­ków biu­ro­wych – fir­my Skan­ska, eks­per­tów w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji śro­do­wi­sko­wej Go4Energy oraz zarząd­ców nie­ru­cho­mo­ści fir­my dorad­czej Cush­man & Wake­field. Part­ne­rzy pro­jek­tu prze­ana­li­zo­wa­li dane z 20 budyn­ków biu­ro­wych w Pol­sce obej­mu­ją­cych 16 budyn­ków cer­ty­fi­ko­wa­nych w sys­te­mach LEED oraz BREEAM.

- W cią­gu ostat­nich lat zgro­ma­dzi­li­śmy sze­reg danych na temat funk­cjo­no­wa­nia budo­wa­nych przez nas zie­lo­nych budyn­ków biu­ro­wych. Aby zwe­ry­fi­ko­wać, jak zało­że­nia pro­jek­to­we spraw­dza­ją się w prak­ty­ce, potrze­bo­wa­li­śmy porów­nać dzia­ła­nie naszych budyn­ków z inny­mi refe­ren­cyj­ny­mi biu­row­ca­mi w Pol­sce. Oka­za­ło się, że na ryn­ku bra­ku­je szcze­gó­ło­wych i kom­plek­so­wych ana­liz, któ­re mogli­by­śmy wyko­rzy­stać w naszych dzia­ła­niach dewe­lo­per­skich. Razem z naszy­mi part­ne­ra­mi zde­cy­do­wa­li­śmy się więc na przy­go­to­wa­nie peł­nej ana­li­zy, któ­ra obję­ła róż­ne budyn­ki funk­cjo­nu­ją­ce na pol­skim ryn­ku biu­ro­wym, o róż­nej cha­rak­te­ry­sty­ce oraz róż­nym wie­ku i spe­cy­fi­ka­cji śro­do­wi­sko­wej – wyja­śnia Wal­de­mar Olbryk, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy funk­cji wspar­cia Skan­ska.

Prze­pro­wa­dzo­ne bada­nia pod­kre­śli­ły ogrom­ne zna­cze­nie roli użyt­kow­ni­ków-najem­ców w zuży­ciu ener­gii w budyn­ku. Dzię­ki zasto­so­wa­nym meto­dom obli­cze­nio­wym po raz pierw­szy uda­ło się wydzie­lić pro­fil ener­ge­tycz­ny najem­cy z pro­fi­lu budyn­ku.

- Do tej pory pod­czas pro­jek­to­wa­nia mode­li ener­ge­tycz­nych spe­cy­fi­ka dzia­łal­no­ści najem­ców w ogó­le nie była bra­na pod uwa­gę. W ana­li­zo­wa­nych obiek­tach udział ener­gii elek­trycz­nej zuży­wa­nej przez najem­ców w cał­ko­wi­tym bilan­sie ener­ge­tycz­nym budyn­ku wahał się od 14% do 65%. Sta­no­wi­ło to punkt wyj­ścia do opra­co­wa­nia nowej meto­dy oce­ny budyn­ków, któ­ra oddzie­la cha­rak­te­ry­sty­kę obiek­tu od zuży­cia ener­gii na potrze­by najem­ców – wyja­śnia Piotr Bart­kie­wicz, part­ner fir­my Go4Energy.

Ana­li­za poka­za­ła, że dzię­ki wła­ści­wej eks­plo­ata­cji nawet star­sze budyn­ki, wybu­do­wa­ne zgod­nie z zasa­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa mogą się cha­rak­te­ry­zo­wać wyso­ką efek­tyw­no­ścią ener­ge­tycz­ną, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu kom­for­to­we­go śro­do­wi­ska pra­cy.

- Naj­więk­szy poten­cjał do oszczę­dza­nia ener­gii wyka­za­ły budyn­ki wyko­na­ne w cią­gu ostat­nich 6 lat. Oszczęd­no­ści te się­ga­ją 32%, co dowo­dzi opła­cal­no­ści korzy­sta­nia z zasto­so­wa­nych na eta­pie pro­jek­to­wym i wyko­naw­czym roz­wią­zań. Poprzez odpo­wied­nie zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ścia­mi może­my iden­ty­fi­ko­wać obsza­ry, w któ­rych zuży­cie ener­gii jest nie­ra­cjo­nal­ne i wpro­wa­dzać odpo­wied­nie korek­ty pra­cy sys­te­mów lub moder­ni­za­cje – komen­tu­je Zuzan­na Pacior­kie­wicz, MRICS, Part­ner, Dział Zarzą­dza­nia Nie­ru­cho­mo­ścia­mi Cush­man & Wake­field.

Raport potwier­dza, że do zapew­nie­nia opty­mal­ne­go zuży­cia ener­gii w budyn­ku nie­zbęd­na jest współ­pra­ca zespo­łów pro­jek­to­wych z zarząd­ca­mi i obsłu­gą tech­nicz­ną. Pio­nier­skie bada­nie posłu­ży do stwo­rze­nia wła­ści­wych narzę­dzi do bie­żą­cej, efek­tyw­nej kon­tro­li nad gospo­dar­ką ener­ge­tycz­ną budyn­ków oraz peł­niej­sze­go wyko­rzy­sta­nia dostęp­nych insta­la­cji. Kolej­nym kro­kiem w pro­jek­to­wa­niu wydaj­nych ener­ge­tycz­nie budyn­ków biu­ro­wych jest wyko­rzy­sta­nie zebra­nej w rapor­cie wie­dzy. Dzię­ki ana­li­zie cyklu życia ist­nie­ją­cych budyn­ków, pro­ces udo­sko­na­la­nia pro­to­ty­pów pod­czas two­rze­nia kolej­nych inwe­sty­cji sta­nie się łatwiej­szy. Powsta­ły raport to rów­nież narzę­dzie, któ­re pomo­że w edu­ka­cji najem­ców, jasno okre­śla­jąc korzy­ści pły­ną­ce z budo­wa­nia w zgo­dzie ze stan­dar­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Raport ma cha­rak­ter otwar­ty i będzie w naj­bliż­szych latach uzu­peł­nia­ny o kolej­ne dane. Dzię­ki temu moż­li­we będzie prze­pro­wa­dze­nie peł­nej ana­li­zy ener­ge­tycz­nej każ­de­go budyn­ku biu­ro­we­go oraz porów­na­nie ich para­me­trów użyt­ko­wych na tle już prze­ba­da­nych obiek­tów.