Rynek zielonego budownictwa wciąż się rozwija

Debata na temat przyszłości energooszczędnego budownictwa

Zie­lo­ne budow­nic­two rośnie w siłę co potwier­dza bada­nie opra­co­wa­ne przez Dodge Data & Ana­ly­tics i Uni­ted Tech­no­lo­gies Cor­po­ra­tion, któ­re­go part­ne­rem badaw­czym było World Gre­en Buil­ding Coun­cil (WorldGBC).

Raport World Gre­en Buil­ding Trends 2016 pre­zen­tu­je wyni­ki bada­nia jakie zre­ali­zo­wa­no na gru­pie ponad 1000 uczest­ni­ków z 69 kra­jów. Z zebra­nych danych wyni­ka, że będzie coraz wię­cej zie­lo­nych budyn­ków, co potwier­dza zesta­wie­nie aktu­al­nych wyni­ków z wyni­ka­mi z 2012 roku.

W Pol­sce w 2015 roku 19 % firm budow­la­nych dekla­ro­wa­ło, że ponad 60% ich pro­jek­tów sta­no­wią te eko­lo­gicz­ne. To zja­wi­sko ma się zwięk­szać i w 2018 roku takich firm ma być 29 %.

World Green Building Trends 2016

Śred­nia zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów zie­lo­ne­go budow­nic­twa w 2015 roku, wyli­czo­na dla 13 kra­jów z całe­go świa­ta włą­czo­nych do bada­nia, wyno­si 24%. Wynik Pol­ski prze­kra­cza tą śred­nią o 10%, podob­nie wyglą­da sytu­acja Mek­sy­ku, Niem­czech i Austra­lii.

World Green Building Trends 2016

Głów­nym wnio­skiem z rapor­tu jest to, że świa­to­wy rynek zie­lo­ne­go budow­nic­twa co trzy lata będzie się podwa­jał. Oprócz tego wspo­mi­na się o roz­wo­ju sek­to­ra biu­ro­we­go, któ­ry jest jed­nym z naj­pręż­niej roz­wi­ja­ją­cych się czę­ści budow­nic­twa zie­lo­ne­go. Z rapor­tu wyni­ka, że naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem, któ­ry wpły­wa na powsta­nie zie­lo­nych budyn­ków, jest reduk­cja ener­gii elek­trycz­nej, zaraz po niej oszczęd­ność zaso­bów i mniej­sze zuży­cie wody.

Opra­co­wa­no na pod­sta­wie rapor­tu World Gre­en Buil­ding Trends 2016