Będzie coraz więcej inwestycji mieszkaniowych certyfikowanych w BREEAM

Fir­ma Go4Energy pod­pi­sa­ła umo­wę na doradz­two w zakre­sie pro­wa­dze­nia cer­ty­fi­ka­cji BREEAM dla wszyst­kich pla­no­wa­nych inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wych, któ­rych inwe­sto­rem jest Skan­ska Resi­den­tial Deve­lop­ment Poland Sp. z o. o.

Cie­szy­my się, że będzie­my mie­li oka­zję współ­pra­co­wać przy two­rze­niu zie­lo­nych roz­wią­zań dla inwe­sty­cji miesz­kal­nych. Razem z fir­mą Skan­ska chce­my zapo­cząt­ko­wać nowy stan­dard w budow­nic­twie miesz­ka­nio­wym, zwra­ca­jąc uwa­gę na ideę zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju.