Uwaga, zmiany w wymaganiach dotyczących energooszczędności budynków.

Nowe prze­pi­sy zaostrza­ją mini­mal­ne wymo­gi w zakre­sie ener­go­osz­częd­no­ści dla pro­jek­to­wa­nych obiek­tów, a zara­zem zmie­nia­ją warun­ki reje­stra­cji prac budow­la­nych dla wybra­nych kate­go­rii budyn­ków. By spro­stać wymo­gom tech­nicz­nym, inwe­sto­rzy będą musie­li zwięk­szyć nakła­dy na mate­ria­ły budow­la­ne.

Nowe­li­za­cja Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Infra­struk­tu­ry z dnia 12 kwiet­nia 2002 roku, odno­si się do coraz ostrzej­szych wytycz­nych unij­nych doty­czą­cych ener­go­osz­częd­no­ści i po raz kolej­ny wymu­sza ogra­ni­cze­nie zuży­cia ener­gii użyt­ko­wej budyn­ków. Wią­że się to z euro­pej­ską dyrek­ty­wą 2001/​91/​WE z dnia 16 grud­nia 2002 roku, któ­ra zobo­wią­zu­je pań­stwa człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej do wpro­wa­dza­nia zmian praw­nych, mają­cych na celu zmniej­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go budyn­ków.

Inwe­sto­rzy będą musie­li inwe­sto­wać w mate­ria­ły budow­la­ne, któ­re zatrzy­mu­ją wię­cej cie­pła wewnątrz, dzię­ki lep­szej izo­la­cyj­no­ści ścian zewnętrz­nych, dachów i stro­po­da­chów oraz okien i drzwi zewnętrz­nych. Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem z 2014 r. w spra­wie warun­ków tech­nicz­nych jakim powin­ny odpo­wia­dać budyn­ki i ich usy­tu­owa­nie, od 1. stycz­nia br. zosta­je obni­żo­ny współ­czyn­nik prze­ni­ka­nia cie­pła U, opi­su­ją­cy izo­la­cyj­ność ciepl­ną dla ścian, dachów, stro­pów i stro­po­da­chów. Jed­no­cze­śnie zmniej­szo­ny został dopusz­czal­ny wskaź­nik EPh+w [kWh/(m2·rok)] okre­śla­ją­cy rocz­ne obli­cze­nio­we zapo­trze­bo­wa­nie na nie­od­na­wial­ną ener­gię pier­wot­ną do ogrze­wa­nia, wen­ty­la­cji, chło­dze­nia oraz przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej.

Współczynnik przenikania ciepła U i wskaźnik EPh+w [kWh/(m2·rok)]