Podsumowanie roku 2016 w Go4Energy

Rok 2016 był uda­ny dla Go4Energy​. Dzia­ła­li­śmy przy pre­sti­żo­wych i nowa­tor­skich pro­jek­tach. Mię­dzy inny­mi, mie­li­śmy oka­zję pra­co­wać nad pierw­szym w Euro­pie pro­ce­sem cer­ty­fi­ka­cji w nowym sys­te­mie BREEAM Inter­na­tio­nal New Con­struc­tion 2016. Zadba­li­śmy o to, by pierw­szy hotel w Pol­sce otrzy­mał cer­ty­fi­kat LEED for Exi­sting Buil­dings: Ope­ra­tions and Main­te­nan­ce. Dodat­ko­wo pra­co­wa­li­śmy przy pierw­szej w Pol­sce inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wej, któ­ra otrzy­ma­ła cer­ty­fi­kat BREEAM. W tym cza­sie na pol­skim ryn­ku poja­wił się nowa­tor­ski sys­tem cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków Gre­en Buil­ding Stan­dard, któ­ry już wyko­rzy­sta­li­śmy przy pierw­szych pro­jek­tach. W 2016 roku dużo się dzia­ło i mamy nadzie­ję, że nowy rok będzie rów­nie aktyw­ny.