Paczka przyjaciół na Święta

Prze­ka­zy­wa­nie pre­zen­tów świą­tecz­nych wśród współ­pra­cu­ją­cych ze sobą firm to miły gest. W tym roku, fir­ma Go4Energy chcia­ła­by tą atmos­fe­rą ser­decz­no­ści i życz­li­wo­ści podzie­lić się z więk­szą licz­bą osób.

Zachę­ca­my do udzia­łu w Pacz­ce przy­ja­ciół na świę­ta. Ta akcja ma na celu zastą­pie­nie tra­dy­cyj­ne­go wyda­wa­nia pie­nię­dzy i zmia­nie pro­ce­su kupo­wa­nia na daro­wa­nie dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych. Zale­ży nam na nowo­cze­snym myśle­niu o odpo­wie­dzial­nym biz­ne­sie oraz budo­wa­niu świa­do­mo­ści spo­łecz­nej. Dla­te­go zachę­ca­my by w ramach pre­zen­tów świą­tecz­nych wes­przeć finan­so­wo Fun­da­cję Na ratu­nek dzie­ciom z cho­ro­bą nowo­two­ro­wą”. Zebra­ne pie­nią­dze zosta­ną prze­zna­czo­ne na leki, reha­bi­li­ta­cję i pro­te­zy pod­opiecz­nych fun­da­cji.

Zasa­dy akcji :

Fir­ma wysy­ła infor­ma­cje o akcji do swo­ich part­ne­rów biz­ne­so­wych, któ­rym chce poda­ro­wać świą­tecz­ny upo­mi­nek

Upo­mi­nek prze­zna­czo­ny dla fir­my part­ner­skiej prze­ka­zu­je w for­mie wspar­cia finan­so­we­go na kon­to Fun­da­cji Na ratu­nek dzie­ciom z cho­ro­bą nowo­two­ro­wą”: 97 1160 2202 0000 0000 9394 2103 z dopi­skiem Pacz­ka przy­ja­ciół na świę­ta”

Fir­ma prze­sy­ła do Fun­da­cji listę obda­ro­wa­nych part­ne­rów.

Fun­da­cja Na ratu­nek dzie­ciom z cho­ro­bą nowo­two­ro­wą” umiesz­cza logo­typ fir­my ini­cju­ją­cej pacz­kę na tej stro­nie, a fir­mom obda­ro­wa­nym roz­sy­ła pięk­ne podzię­ko­wa­nia.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie:

http://​nara​tu​nek​.org/​w​p​l​a​c​a​m​/​p​a​c​z​k​a​p​r​z​y​j​a​c​i​o​l​n​a​s​w​i​e​ta/