Pierwszy w Polsce BREEAM w mieszkaniówce prowadzi Go4Energy

W Europie około 450 osiedli mieszkaniowych ma certyfikat energetyczny BREEAM. W Polsce w budowie jest dopiero pierwsza inwestycja, która będzie certyfikowana w tym systemie, a który to certyfikat potwierdza wysoką jakość projektu oraz zasady zrównoważonego rozwoju, które przyświecają firmom odpowiedzialnym za realizację inwestycji. 

Tomasz Augustyniak

Mimo dyna­micz­ne­go roz­wo­ju pol­skie­go ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści, zie­lo­nej” cer­ty­fi­ka­cji pod­da­wa­ne są wciąż głów­nie budyn­ki komer­cyj­ne. Dewe­lo­pe­rzy miesz­ka­nio­wi w mniej­szym stop­niu są zain­te­re­so­wa­ni ubie­ga­niem się o przy­zna­nie cer­ty­fi­ka­tów w ramach naj­po­pu­lar­niej­szych na świe­cie sys­te­mów BREEAM czy LEED. Wyni­ka to w dużej mie­rze ze stop­nia roz­wo­ju ryn­ku, świa­do­mo­ści pol­skich kon­su­men­tów i czyn­ni­ków eko­no­micz­nych – w Pol­sce cią­gle decy­du­ją­cym czyn­ni­kiem przy wybo­rze miesz­ka­nia przez kon­su­men­ta są cena i loka­li­za­cja nie­ru­cho­mo­ści. Jed­nak pol­ski rynek ewo­lu­uje. Rośnie świa­do­mość klien­tów indy­wi­du­al­nych, a przez to rosną rów­nież ich wyma­ga­nia –mówi Bar­tosz Kali­now­ski, Pre­zes fir­my Skan­ska Resi­den­tial Deve­lop­ment Poland. Coraz śmie­lej na pol­skim ryn­ku zazna­cza­ją swo­ją obec­ność inwe­sto­rzy insty­tu­cjo­nal­ni, któ­rzy są zain­te­re­so­wa­ni loko­wa­niem środ­ków w naj­wyż­szej jako­ści nie­ru­cho­mo­ści miesz­ka­nio­we. Wzra­sta więc zapo­trze­bo­wa­nie na tego rodza­ju pro­duk­ty – doda­je Bar­tosz Kali­now­ski.
 
Pierw­szą inwe­sty­cją miesz­ka­nio­wą reali­zo­wa­ną w Pol­sce, któ­ra pod­da­na będzie oce­nie w sys­te­mie cer­ty­fi­ka­cji BREEAM jest Osie­dle Mic­kie­wi­cza. Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest przez fir­mę Skan­ska na war­szaw­skich Bie­la­nach. BREEAM to uży­wa­ny na całym świe­cie sys­tem cer­ty­fi­ka­cji, któ­ry oce­nia wpływ dane­go budyn­ku na jego oto­cze­nie zewnętrz­ne i wewnętrz­ne w tym na śro­do­wi­sko natu­ral­ne, kom­fort użyt­kow­ni­ków nie­ru­cho­mo­ści oraz wpływ budyn­ku na ich samo­po­czu­cie i zdro­wie, efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną pro­jek­tu i wie­le innych aspek­tów, dla któ­rych wspól­nym mia­now­ni­kiem jest idea zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Do chwi­li obec­nej na świe­cie cer­ty­fi­kat BREEAM otrzy­ma­ło ponad pół milio­na budyn­ków. W Pol­sce poszczy­cić się nim może bli­sko 190 budyn­ków komer­cyj­nych (biu­row­ców, cen­trów han­dlo­wych, nie­ru­cho­mo­ści maga­zy­no­wych) – mówi Tomasz Augu­sty­niak, Pre­zes fir­my Go4Energy odpo­wie­dzial­nej za cer­ty­fi­ka­cję Osie­dla Mic­kie­wi­cza.
 
W ramach sys­te­mu cer­ty­fi­ka­cji BREEAM oce­nia­ne są trwa­łość mate­ria­łów budow­la­nych, ale tak­że efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na budyn­ku. Jed­nak w ramach cer­ty­fi­ka­cji nie są narzu­ca­ne dro­gie roz­wią­za­nia opie­ra­ją­ce się na przy­kład na odna­wial­nych źró­dłach ener­gii. W ramach oce­ny BREEAM bra­ne są pod uwa­gę licz­ne czyn­ni­ki w tym efek­tyw­ność kosz­to­wa zasto­so­wa­nych roz­wią­zań dla miesz­kań­ców – mówi Joan­na Libe­radz­ka, ase­sor BREEAM z fir­my Go4Energy. Sto­so­wa­nie wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów budow­la­nych odzna­cza­ją­cych się trwa­ło­ścią na pierw­szy rzut oka wyda­je się być dro­gim roz­wią­za­niem. Jed­nak trwa­ły mate­riał wyma­ga mniej­szych nakła­dów zwią­za­nych z jego utrzy­ma­niem, co prze­kła­da się na oszczęd­no­ści w cza­sie. Podob­nie w kon­tek­ście zasto­so­wa­nych roz­wią­zań zwią­za­nych ze zuży­ciem ener­gii – wyso­ki począt­ko­wo koszt wdro­że­nia danych roz­wią­zań jest niwe­lo­wa­ny poprzez niż­sze kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne. BREEAM jest więc potwier­dze­niem jako­ści budyn­ku dla nabyw­ców miesz­kań oraz gwa­ran­cją, że zasto­so­wa­ne w nim roz­wią­za­nia są zgod­ne z ideą zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, a tak­że są moż­li­wie efek­tyw­ne kosz­to­wo w kon­tek­ście całe­go cyklu życia danej nie­ru­cho­mo­ści – pod­su­mo­wu­je Joan­na Libe­radz­ka.