Pierwszy w Polsce BREEAM In-Use International 2015

Budynek sklepu LIDL

Budy­nek han­dlo­wy Lidl zlo­ka­li­zo­wa­ny w Pozna­niu przy ul. Grun­waldz­kiej 104 dołą­cza do gro­na inwe­sty­cji reali­zo­wa­nych zgod­nie z zasa­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa. Obiekt był audy­to­wa­ny zgod­nie z wytycz­ny­mi BREEAM In-Use Inter­na­tio­nal 2015 w dwóch obsza­rach: Roz­wią­za­nia tech­nicz­ne zasto­so­wa­ne w budyn­ku (Asset) oraz zarza­dza­nie budyn­kiem (Buil­ding Mana­ge­ment). W oby­dwu przy­pad­kach budy­nek uzy­skał poziom Excel­lent.

Go4Energy z rado­ścią infor­mu­je, że budy­nek Lidl jako pierw­szy budy­nek w Pol­sce uzy­skał cer­ty­fi­kat BREEAM In-Use Inter­na­tio­nal 2015 i jako pierw­szy w Euro­pie cer­ty­fi­kat na pozio­mie Excel­lent. Pro­ces cer­ty­fi­ka­cji pro­wa­dzo­ny był przez nasz zespół współ­pra­cu­ją­cy z wła­ści­cie­lem – fir­mą Lidl Pol­ska, z Dzia­łem Budow­la­nym Lidl oraz z Dzia­łem Ser­wi­su Lidl.

Cer­ty­fi­ko­wa­ny budy­nek został odda­ny do użyt­ku w 2012 roku. Uzy­ska­nie cer­ty­fi­ka­tu BREEAM In-Use Inter­na­tio­nal 2015 na pozio­mie Excel­lent potwier­dza naj­wyż­szą jakość sto­so­wa­ną przez Lidl zarów­no w zakre­sie roz­wią­zań tech­nicz­nych zasto­so­wa­nych w budyn­ku jak i pro­ce­dur zarząd­czych.