Nowa usługa – analiza LCA (Ocena cyklu życia) zgodnie z wymaganiami kryterium MAT1 (Life cycle impact) certyfikacji BREEAM International New Construction 2013.

Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że fir­ma Go4Energy wpro­wa­dzi­ła nową usłu­gę – ana­li­zę Life Cyc­le Asses­sment zgod­ną z wyma­ga­nia­mi kry­te­rium Mat01 cer­ty­fi­ka­cji BREEAM Inter­na­tio­nal New Con­struc­tion 2013. Umoż­li­wia­ją­cą zdo­by­cie w tym kry­te­rium aż do 6 kre­dy­tów.
Ana­li­zy LCA są prze­pro­wa­dza­ne przy uży­ciu odpo­wied­nich narzę­dzi speł­nia­ją­cych wyma­ga­nia sfor­mu­ło­wa­ne w kry­te­rium MAT1 cer­ty­fi­ka­cji BREEAM, a w szcze­gól­no­ści odpo­wia­da­ją­cym nor­mie ISO 21930:2007 – Susta­ina­bi­li­ty of con­struc­tion works – Asses­sment of envi­ron­men­tal per­for­man­ce of buil­dings – Cal­cu­la­tion method”.

Wyni­kiem prze­pro­wa­dzo­nych badań jest okre­śle­nie wpły­wu cyklu życia uży­tych mate­ria­łów do wznie­sie­nia budyn­ku na śro­do­wi­sko.

Ana­li­zo­wa­ne okre­sy życia mate­ria­łów to:
• Produkcja/​Wydobycie mate­ria­łów (A1-A3)
• Trans­port (A4)
• Pro­ces budo­wy i insta­la­cji (A5)
• Użyt­ko­wa­nie (B1)
• Utrzy­ma­nie, kon­ser­wa­cja (B2)
• Odno­wie­nie, reno­wa­cja (B5)
• Wyko­rzy­sta­nie ener­gii (B6)
• Wyko­rzy­sta­nie wody (B7)
• Uty­li­za­cja odpa­dów (C4)

Zapra­sza­my do współ­pra­cy!

1

2

3