Ostatnia szansa na szkolenie przed zawodami Amatorskiej Ligi Rynku Nieruchomości Komercyjnych Go4Wake

Go4Wake

Data: 02/​08/​2014
Godz: 9.00 – 20.00


To już 3. edy­cja szko­leń Ligi Go4Wake!

Wszy­scy, któ­rzy mie­li oka­zję brać udział w poprzed­nich szko­le­niach, mogą potwier­dzić, że pod­czas naszych wyda­rzeń jest:
– weso­ło,
– pro­fe­sjo­nal­nie,
– aktyw­nie,
– i zawsze gorrr­rą­co (bez wzglę­du na pogo­dę)!

Tak jak poprzed­nio, w ramach impre­zy zapew­nia­my ZAREJESTROWANYM I ZGŁOSZONYM ZAWODNIKOM bez­płat­ne ply­wa­nie, sprzęt oraz instruk­to­ra.

Jest moż­li­wość korzy­sta­nia z baru/​punktu gastro­no­micz­ne­go dostęp­ne­go na miej­scu (we wła­snym zakre­sie).

Pro­si­my kapi­ta­nów o prze­sła­nie do nas logo­ty­pów firm wraz ze swo­im zdję­ciem – będzie­my chcie­li umie­ścić je na stro­nie go4wa​ke​.pl w zakład­ce Liga Go4Wake”. Fir­mom, któ­re już to uczy­ni­ły, bar­dzo dzię­ku­je­my!

W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań, pro­si­my o kon­takt z biu­rem Go4Energy: biuro@​g4e.​pl

Do zoba­cze­nia!