Nowe biuro Go4Energy we Wrocławiu

Miło nam poin­for­mo­wać, że fir­ma Go4Energy rośnie w siłę.

Wła­snie otwo­rzy­li­śmy nowe, lokal­ne biu­ro we Wro­cła­wiu.

Wro­cław­ski zespół Go4Energy będzie wspie­rał nasze wszyst­kie dotych­cza­so­we dzia­ła­nia oraz zaj­mie się obsłu­gą klien­tów z połu­dnio­wej Pol­ski.

Nasz nowy oddział mie­ści się przy ul. Pur­ky­nie­go 1.