Go4Energy partnerem badania wynagrodzeń PropertyTalents Salary Survey 2014

Pyta­nia, na któ­re odpo­wia­da­ją respon­den­ci, obej­mu­ją zagad­nie­nia doty­czą­ce wyso­ko­ści wyna­gro­dzeń oraz pre­mii, ale – oprócz oce­ny satys­fak­cji pra­cow­ni­ków – w tym roku poja­wi­ły się tak­że pyta­nia, któ­re pozwo­lą oce­nić, czy wyż­szej jako­ści śro­do­wi­sko pra­cy, w tym śro­do­wi­sko cer­ty­fi­ko­wa­ne, wpły­wa w jaki­kol­wiek spo­sób na rota­cję pra­cow­ni­ków. 

Zachę­ca­my wszyst­kich spe­cja­li­stów ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści na każ­dym pozio­mie odpo­wie­dzial­no­ści – zarów­no asy­sten­tów, jak i dyrek­to­rów zarzą­dza­ją­cych – do wzię­cia udzia­łu w tym jedy­nym w swo­im rodza­ju bada­niu płac ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych. 

PropertyTalents_Salary_SurveyPierw­sza edy­cja rapor­tu, doty­czą­ca Pol­ski jest do pobra­nia tutajPubli­ka­cja Rapor­tu Wyna­gro­dzeń Pro­per­ty­Ta­lents 2014 zapla­no­wa­na jest na paź­dzier­nik 2014 roku.