Tomasz Augustyniak, Prezes Zarządzający Go4Energy, otrzymał tytuł BREEAM Accredited Professional

Tomasz Augustyniak

Tomasz Augu­sty­niak dołą­czył do pre­sti­żo­we­go gro­na 10 osób, któ­re mogą pochwa­lić się w Pol­sce tytu­łem BREEAM Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal.

Rola BREEAM AP w projekcie

BREEAM AP dostar­cza zespo­ło­wi pro­jek­to­we­mu eks­perc­kie pora­dy na temat zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, pro­jek­to­wa­nia śro­do­wi­ska oraz oce­ny oddzia­ły­wa­nia budow­li na śro­do­wi­sko. Odgry­wa klu­czo­wą rolę w zespo­le pro­jek­to­wym, poma­ga­jąc mu sku­tecz­nie zapla­no­wać dzia­ła­nia, usta­lić prio­ry­te­ty i wyne­go­cjo­wać kom­pro­mi­sy koniecz­ne do osią­gnię­cia pożą­da­nej oce­ny w sys­te­mie cer­ty­fi­ka­cji BREEAM.

BREEAM Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal jest spe­cja­li­stą w zakre­sie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, pro­jek­to­wa­nia oraz cer­ty­fi­ka­cji BREEAM. Zna wytycz­ne pro­jek­to­we, nor­my oraz roz­wią­za­nia sto­so­wa­ne w pro­ce­sie pro­jek­to­wa­nia budyn­ku.

Powo­ła­nie BREEAM Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal w pro­ce­sie cer­ty­fi­ka­cji umoż­li­wia zdo­by­cie aż 3 punk­tów w kre­dy­cie Man 01 – Susta­ina­ble Pro­cu­re­ment.

Kiedy należy zaangażować doradcę w charakterze BREEAM Accredited Professional?

Kredyt 1

BREEAM AP powi­nien zostać zaan­ga­żo­wa­ny w pro­jekt nie póź­niej niż na eta­pie two­rze­nia Design Brie­fu (przed roz­po­czę­ciem two­rze­nia pro­jek­tu kon­cep­cyj­ne­go). Na tym eta­pie usta­la z Inwe­sto­rem i gru­pą pro­jek­to­wą, jakie cele będą reali­zo­wa­ne.

Kredyt 2

BREEAM AP nale­ży zaan­ga­żo­wać w pro­ces pro­jek­to­wy w celu moni­to­ro­wa­nia pro­ce­su wdra­ża­nia zało­żo­nych celów Bre­eam, poprzez udział w spo­tka­niach pro­jek­to­wych (aż do pro­jek­tu wyko­naw­cze­go). Po każ­dym spo­tka­niu AP zobo­wią­za­ny jest do przy­go­to­wa­nia rapor­tu z postę­pów prac.

Kredyt 3

BREEAM AP powi­nien zostać zaan­ga­żo­wa­ny w pro­ces budow­la­ny w celu moni­to­ro­wa­nia pro­ce­su wdra­ża­nia zało­żo­nych celów Bre­eam poprzez udział w spo­tka­niach wyko­naw­czych. Okre­ślo­ne cele Bre­eam muszą sta­no­wić wytycz­ne dla gene­ral­ne­go wyko­naw­cy. Po każ­dym spo­tka­niu AP zobo­wią­za­ny jest do przy­go­to­wa­nia rapor­tu z postę­pów prac.

Aby pro­jekt mógł uzy­skać 3 punk­ty, nale­ży zre­ali­zo­wać wszyst­kie zało­żo­ne cele BREEAM.

BREEAM APBREEAM AP letter

Wię­cej o Toma­szu Augu­sty­nia­ku czy­taj tutaj.