Rusza Pierwsza Amatorska Liga Wakeboardowa rynku nieruchomości komercyjnych Go4Wake!

Go4Wake

Go4WakeJuż 14 czerw­ca w ośrod­ku Wake Fami­ly, poło­żo­nym nie­da­le­ko War­sza­wy, w pięk­nym, oto­czo­nym lasem zakąt­ku, nad czy­stą, lazu­ro­wą wodą, odbę­dzie się pierw­sza z serii imprez orga­ni­zo­wa­nych przez fir­mę Go4Energy,w ramach ama­tor­skiej ligi wake­bo­ar­do­wej Go4Wake.

Hasło prze­wod­nie ligi Go4Wake to Sport. Zaba­wa. Inte­gra­cja.”. Mogą brać w niej udział wszy­scy przed­sta­wi­cie­le ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych, pra­gną­cy poczuć dreszcz rywa­li­za­cji, ale przede wszyst­kim – aktyw­ne spę­dzić wol­ny czas, w gro­nie rodzi­ny i spe­cja­li­stów.

Celem pierw­sze­go spo­tka­nia, oprócz inte­gra­cji śro­do­wi­ska, będzie nauka pły­wa­nia na wake­bo­ar­dzie, żeby już we wrze­śniu wszy­scy uczest­ni­cy mogli wziąć udział w Pierw­szych Zawo­dach Ama­tor­skiej Ligi Wake­bo­ar­do­wej Go4Wake.

Zgło­szo­ne fir­my i ich przed­sta­wi­cie­le, będą mogły BEZPŁATNIE uczest­ni­czyć we wszyst­kich szko­le­niach i zawo­dach ligi Go4Wake. Orga­ni­za­tor – fir­ma Go4Energy – zapew­nia bez­płat­ne pły­wa­nie, sprzęt oraz instruk­to­ra.

Reje­stra­cja uczest­ni­ków i firm będzie trwać przez cały sezon wio­sen­no-let­ni 2014, nato­miast jed­no­ra­zo­wy udział w szko­le­niu, zapla­no­wa­nym na 14 czerw­ca 2014 r., moż­na zgła­szać przez for­mu­larz dostęp­ny na stro­nie wyda­rze­nia: http://​go4wa​ke​.pl/​p​i​e​r​w​s​z​e​-​s​z​k​o​l​e​n​i​e​-​w​a​k​e​b​o​a​r​d​o​w​e​-​l​i​g​i​-​g​o​4​w​a​ke/ do 12.06.2014.

Zapra­sza­my do udzia­łu wszyst­kich pasjo­na­tów spor­tu!

Wię­cej infor­ma­cji na temat ligi Go4Wake oraz pla­no­wa­nych wyda­rze­niach znaj­dą Pań­stwo na stro­nie http://​go4wa​ke​.pl/.

Organizator:

go4e-blackCMYKGo4Energy jest mar­ką pol­skiej, nie­za­leż­nej fir­my badaw­czej i dorad­czej Go4IT, spe­cja­li­zu­ją­cej się w nowo­cze­snych bada­niach i ana­li­zach zuży­cia ener­gii w budyn­kach. Od trzy­na­stu lat zespół two­rzą­cy Go4Energy świad­czy pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi dorad­cze i szko­le­nio­we w zakre­sie racjo­nal­ne­go wyko­rzy­sta­nia ener­gii w budyn­kach. Opie­ra­jąc się na naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­za­niach symu­la­cyj­nych od lat współ­pra­cu­je z wie­lo­ma inwe­sto­ra­mi, wła­ści­cie­la­mi budyn­ków, pro­jek­tan­ta­mi, wyko­naw­ca­mi oraz fir­ma­mi zarzą­dza­ją­cy­mi budyn­ka­mi.

Partnerzy:

PropertyTalents

Pro­per­ty­Ta­lents jest wio­dą­cym dostaw­cą roz­wią­zań rekru­ta­cyj­nych w sek­to­rze nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych, reta­ilu oraz budow­nic­twie, w regio­nach CEE, CISSEE.

Lokalizacja:

Wake Family

Wake Fami­ly to bar­dzo popu­lar­na loka­li­za­cja, dosko­na­le zna­na wszyst­kim miło­śni­kom wake­bo­ar­din­gu. Miej­sce to jest poło­żo­ne nie­da­le­ko War­sza­wy, w pięk­nym oto­czo­nym lasem zakąt­ku, nad czy­stą, lazu­ro­wą wodą. Kry­sta­licz­nie czy­sta woda oraz malow­ni­cza pla­ża zachę­ca­ją do kąpie­li i aktyw­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go cza­su.