Agnieszka Kalinowska – Sołtys z APA Wojciechowski w debacie Go4Energy

Pani Agniesz­ko jak połą­czyć budow­nic­two ener­go­osz­częd­ne z eko­no­micz­nym uza­sad­nie­niem, oraz jak prze­kro­czyć barie­ry poja­wia­ją­ce się przed dewe­lo­pe­ra­mi?

Ener­go­osz­częd­ny budy­nek wca­le nie musi zna­czyć droż­szy budy­nek. Bar­dzo waż­ne jest dobra­nie odpo­wied­nich stra­te­gii i tech­no­lo­gii do kon­kret­nej inwe­sty­cji. Pew­ne roz­wią­za­nia któ­re spraw­dzą się w jed­nej loka­li­za­cji, mogą zupeł­nie nie dzia­łać gdzie indziej.

Przed deve­lo­pe­ra­mi pla­nu­ją­cy­mi budo­wę budyn­ków miesz­ka­nio­wych poja­wia się wie­le barier, mię­dzy inny­mi zwią­za­nych z mniej­szym zaufa­niem klien­ta, tu przy­szłe­go wła­ści­cie­la miesz­ka­nia, niż z klien­tem, któ­ry pla­nu­je kup­no lub wyna­jem powierzch­ni biu­ro­wej czy han­dlo­wej. Deve­lo­pe­rzy sprze­da­ją­cy miesz­ka­nia obie­cu­ją” wie­le rze­czy, któ­rych prze­cięt­ny Kowal­ski nie jest w sta­nie zwe­ry­fi­ko­wać. Dla­te­go obiet­ni­ca bar­dziej ener­go­osz­częd­ne­go miesz­ka­nia, mniej­szych rachun­ków za prąd, wyda­je się mało wia­ry­god­na. Aby prze­kro­czyć tę barie­rę, jaką jest brak zaufa­nia, jak i brak rze­tel­nej wie­dzy u kupu­ją­cych, potrzeb­na jest edu­ka­cja.

Inną istot­ną pomo­cą przy prze­ła­my­wa­niu barier w roz­wo­ju budow­nic­twa ener­go­osz­częd­ne­go mogą być roz­sąd­ne prze­pi­sy, wymu­sza­ją­ce lep­sze stan­dar­dy lub dota­cje i dopła­ty, któ­re w rze­czy­wi­sty spo­sób zachę­cą do zaku­pu miesz­kań, loka­li czy domów ener­go­osz­częd­nych.

Jakich roz­wią­zań potrze­bu­je sek­tor budow­la­ny i co może zro­bić w tej spra­wie pol­ski rząd oraz sami dewe­lo­pe­rzy?

Sek­tor budow­la­ny potrze­bu­je bodź­ca, zachę­ty, cze­goś, co spo­wo­du­je, że będzie się opła­ca­ło inwe­sto­wać w budyn­ki ener­go­osz­częd­ne. Myślę, że dobrym roz­wią­za­niem były­by zwol­nie­nia podat­ko­we, ulgi dla tych, któ­rzy inwe­stu­ją w takie roz­wią­za­nia. Jest to model od wie­lu lat świet­nie funk­cjo­nu­ją­cy w wie­lu kra­jach.

Jakie będą kon­se­kwen­cje dyrek­tyw Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady oraz jak dosto­so­wać nasz kraj do poli­ty­ki ener­go­osz­częd­nej UE?

Nie­ste­ty w Pol­sce dość wol­no toczy się pro­ces przy­sto­so­wa­nia pol­skich prze­pi­sów do wymo­gów unij­nych, kon­se­kwen­cją takie­go dzia­ła­nia może być utra­ta wie­lu szans dla Pol­ski, a co gor­sza może­my nara­zić się na kary za nie wdro­że­nie odpo­wied­nich prze­pi­sów w wyzna­czo­nym przez UE cza­sie.

Co, w związ­ku z nad­cho­dzą­cy­mi zmia­na­mi, cze­ka sek­tor budow­la­ny i jak będzie kształ­to­wał się rynek usług budow­la­nych po 2020 roku?

Sek­tor budow­la­ny cze­ka wie­le zmian po 2020 roku, zaostrzo­ne prze­pi­sy wymu­szą sto­so­wa­nie nowo­cze­śniej­szych roz­wią­zań, lep­szych mate­ria­łów i pod­wyż­sze­nia stan­dar­dów.

Wyda­je mi się, że jeśli uda się wdro­żyć wymo­gi UE do tego cza­su, to w budow­nic­twie publicz­nym doj­dzie do wyraź­ne­go podzia­łu na budyn­ki te wybu­do­wa­ne przed 2020 roku i te wybu­do­wa­ne po tej dacie.

Podob­nie będzie rów­nież z budyn­ka­mi komer­cyj­ny­mi, choć tutaj pro­ces zmian i pod­no­sze­nia stan­dar­dów już się zaczął.

Agniesz­ka Kali­now­ska – Soł­tys jest Dyrek­to­rem APA Woj­cie­chow­ski Archi­tek­ci
ZAPRASZAMY do wzię­cia udzia­łu w deba­cie – wypo­wia­da­nia się i zada­wa­nia w niej wła­snych pytań pod adre­sem: debata@​g4e.​pl

Deba­tę moż­na tak­że śle­dzić w naszych ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych:

Patro­nem deba­ty jest Wydaw­nic­two Mura­tor.